วันพฤหัสบดีที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2557

คปภ. จับมือ 3 หน่วยงาน สร้างเครือข่ายพันธมิตรเสริมทัพความรู้ด้านการประกันภัย #ประกันภัยรถยนต์ #ประกันรถเก๋ง #ต่อประกันรถยนต์

คปภ. จับมือ 3 หน่วยงาน สร้างเครือข่ายพันธมิตรเสริมทัพความรู้ด้านการประกันภัย #ประกันภัยรถยนต์ #ประกันรถเก๋ง #ต่อประกันรถยนต์

 
 
อุตสาหกรรมประกันภัยจับมือ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ผนึกกำลังด้านส่งเสริมสนับสนุนการเผยแพร่ความรู้ด้านการประกันภัยและสิทธิประโยชน์จากการได้รับความช่วยเหลือเยียวยาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาเพื่อสร้างเครือข่ายพันธมิตรและเพิ่มบทบาทให้ระบบประกันภัยเป็นปัจจัยที่ 5 แก่ทุกภาคส่วน
ประกันภัยรถยนต์
 
นายประเวช  องอาจสิทธิกุล เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า สำนักงาน คปภ. 
ร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โดยพันตำรวจเอก ดร.ณรัชต์เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ สมาคมประกันชีวิตไทย โดยนายสาระ ล่ำซำ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย และสมาคมประกันวินาศภัยไทยโดยนายอานนท์ วังวสุนายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544เพื่อสร้างเครือข่ายพันธมิตรในการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัย และสิทธิประโยชน์ที่ผู้เสียหายจากคดีอาญาจะได้รับเป็นค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและ
ค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาให้แก่ประชาชน
ประกันภัยรถยนต์
                   ทั้งนี้การลงนามบันทึกความเข้าใจดังกล่าว เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ความรู้ การแลกเปลี่ยนข้อมูล และสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่าง 4 หน่วยงาน โดยในส่วนของภาคอุตสาหกรรมประกันภัยจะให้ความร่วมมือในการส่งเสริมสนับสนุนด้านการเผย 
แพร่ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.  
2544 เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้แก่บุคลากรในองค์กร หน่วยงานเครือข่าย บริษัทประกันภัย ตัวแทน/นายหน้า ประกันชีวิต/ประกันวินาศภัย และประชาชนทั้งที่อยู่ และมิได้อยู่ในระบบประกันภัยได้รับความรู้ในเรื่องดังกล่าวสำหรับในส่วนของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในฐานะหน่วยงานที่มีบทบาทด้านการอำนวยความเป็นธรรมในสังคมและแก้ไขความเดือดร้อน รวมถึงให้ความช่วยเหลือเยียวยาประชาชนซึ่งตกเป็นผู้เสียหายในคดีอาญาให้ได้รับความช่วยเหลือตามกฎหมายจะช่วยประสานข้อมูลให้การส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านการประกันภัยแก่บุคลากรในองค์กรและหน่วยงานเครือข่ายด้วยเช่นกัน
                    เลขาธิการ คปภ. กล่าวเสริมว่า ปัจจุบันการประกันภัยนับว่ามีบทบาทสำคัญต่อทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นประชาชนสังคม หรือเศรษฐกิจ เพราะนอกจากจะช่วยให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วในขณะเดียวกันยังมีส่วนช่วยลดภาระให้แก่สังคมและรัฐบาลรวมถึงช่วยระดมทุนเพื่อการพัฒนาประเทศดังนั้น การสร้างเครือข่ายการเผยแพร่ความรู้ด้านการประกันภัยไปยังหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน จึงเป็นสิ่งสำคัญที่สำนักงาน คปภ. จะต้องเร่งดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อผลักดันให้การประกันภัยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการดำรงชีวิต และเป็นปัจจัยที่ 5 แก่สาธารณชนในวงกว้างต่อไป

ประกันภัยรถยนต์,ประกันรถยนต์,ประกันชั้น1,โบรกเกอร์,ประกันชั้น2,ประกันชั้น2พลัส,ประกันชั้น3,ประกันชั้น3พลัส,ต่อประกันรถยนต์,broker,ประกันรถเก๋ง,ประกันรถกระบะ,ประกันรถยนต์ชั้น1,ชั้น2พลัส,3พลัส,บริษัทประกันภัยรถยนต์,ประกันรถกะบะ,พรบ.รถยนต์

 

ประกันภัยรถยนต์,ประกันรถยนต์,ประกันรถยนต์ ชั้น1, ชั้น2พลัส, 3พลัส พรบ. ต่อประกันรถยนต์ จากบริษัท ประกันภัยรถยนต์ ชั้นนำ โดย ASN Broker นายหน้าประกันรถยนต์ ออนไลน์อันดับ 1 ประกันภัยรถยนต์, ประกันรถยนต์ ,ประกันชั้น1, โบรกเกอร์, ประกันชั้น2,ประกันชั้น2พลัส, ประกันชั้น3,ประกันชั้น3พลัส, ต่อประกันรถยนต์, broker,ประกันรถเก๋ง,ประกันรถกระบะ, ประกันรถยนต์ชั้น1,ชั้น2พลัส,3พลัส,บริษัทประกันภัยรถยนต์,ประกันรถกะบะ,พรบ.รถยนต์,โปรโมชั่น รถยนต์,ประกันภัย ชั้น 1,พ ร บ รถยนต์,ราคา ประกัน ชั้น 1 ,เบี้ยประกันภัยรถยนต์,โปรโมชั่นรถ,ประกัน ชั้น1 ราคา,เมื่องไทย ประกันภัย รถยนต์,ประกันภัย ชั้น 3,เช็คเบี้ยประกันภัย รถยนต์

 


 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น