วันจันทร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2557

รู้ทัน 11 วิธี เมื่อโดนเอาเปรียบ จาก บริษัท ประกันภัยรถยนต์ By: ASN Broker #ประกันรถยนต์ #ประกันรถเก๋ง #ต่อประกันรถยนต์

รู้ทัน 11 วิธี เมื่อโดนเอาเปรียบ จาก บริษัท ประกันภัยรถยนต์ By: ASN Broker #ประกันรถยนต์ #ประกันรถเก๋ง #ต่อประกันรถยนต์


1. รถมี ประกันภัยชั้น 1 แล้วเกิดเหตุก้อนหินกระเด็นใสกระจกหน้ารถแตกขณะขับขี่จะเรียกร้องค่าเสียหาย
ได้หรือไม่
ตอบ : หากขอเท็จจริงกระจกแตกเนื่องจากหินกระเด็นใส่กรมธรรม์ค้มครอง แต่ถ้า มีการแตกเสียหายมาก่อน
ทําประกันภัย และมีหลักฐานกรมธรรม์ก็ไม่คุ้มครอง ควรให้ข้อเท็จจริงยุติก่อน อย่างไรก็ตามหากมีปัญหาหรือ
ข้อขัดข้องขอให้ติดต่อสํานกงาน คปภ. เพื่อให้ความช่วยเหลือ
2. ใบขับขี่หมดอายุและรถเกิดอุบัติเหตุเราเป็นฝ่าย ผิด บริษัทประกันภัยจะจ่ายคาเส่ียหายหรือไม่
ตอบ : สามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทประกันภัยได้ เพราะเงื่อนไขในกรมธรรมประกันภัยระบุเพียงว่า
มีหรือเคยมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์เท่านั้น
3. รถทําประกันภัยชั้น 1 ไว้และเกิดอุบัติเหตุขึ้นโดยที่บรษัทประกันคืนทุนประกนให้ แต่ไม่ได้จ่ายค่า
รักษาพยาบาลให้ผู้ได้รับบาดเจ็บ เมื่อสอบถามไปได้รับคําตอบว่าต้องนําเอกสารการรักษาพยาบาล พร้อม
กรมธรรม์ไปติดต่อที่บริษัทอีกครั้ง ไม่ทราบว่าจะยังสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้อีกหรือไม่
ตอบ : ยังสามารถตั้งเบิกได้และขอให้รีบดาเนินการโดยเร็ว หากบริษัทไม่ดำเนินการให้ขอให้นําเรื่องมา
ร้องเรียนได้ที่สํานักงาน คปภ. 
4. รถยนต์เกิดอุบัติเหตุรนแรง และพิสูจน์ได้ว่าเป็นฝ่ายถูก มีคู่กรณีบริษัทไม่คืนทุนประกันภัยให้จะ
ร้องเรียนได้หรือไม่
ตอบ : ถ้าความเสียหายเกินกว่า 70% ของราคารถในขณะเกิดความเสียหาย เข้าข่ายรถเสียหายสิ้นเชิง ตาม
เงื่อนไขกรมธรรม์บริษัทต้องจ่ายค่าสินไหมเต็มจํานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตาราง โดยซากรถจะตก
เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทประกันภัย อย่างไรก็ตามหากมีปัญหาหรือข้อขัดข้องขอให้นําเรื่องมาร้องเรียนได้ที่
สํานักงาน คปภ. 
5 . หากต้องการยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์แต่ได้จ่ายเงินค่าเบี้ยประกันภัยงวดแรกไปแล้วจะได้รับ
เงินคืนหรือไม่
ตอบ : การบอกเลิกกรมธรรม์นั้น ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิบอกเลิกกรมธรรม์เมื่อใดก็ได้ตลอดระยะเวลาการ 
คุ้มครอง โดยผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งจะมีผลให้กรมธรรม์สิ้นผลบังคับ
ณ วันที่บริษัทรับหนังสือบอกเลิก หรือวันที่ระบุไว้ในหนังสือบอกเลิก แล้วแต่ว่าวันใดเป็นวันหลังสุด ส่วนเบี้ย
ประกันภัยที่จะได้รับคืนก็เป็นไปตามอัตราการคืนเบี้ยประกันภัยที่ระบุไว้ตามเงื่อนไขกรมธรรม์หมวดเงื่อนไข
ทั่วไป อย่างไรก็ตามหากมีปัญหาหรือข้อขัดข้องขอให้ติดต่อสํานักงาน คปภ.เพื่อให้ความช่วยเหลือ
 
ประกันภัยรถยนต์
 
6. ทําประกันภัยชั้น 1 รถเกิดอุบัติเหตุ เอารถเข้าซ่อมแล้วแต่ทางบริษัทบอกว่ายังหาอะไหล่ให้ไม่ได้
เนื่องจากอะไหล่เลิกผลิต กรณีนี้หากทางประกันหาอะไหล่ให้ไม่ได้ หรือใช้เวลาในการหานานเกินไป
(มากกว่า 1 เดือน) จะสามารถเรียกร้องหรือมีวิธีดําเนินการต่อไปอย่างไร เราสามารถกําหนดระยะเวลาใน
การหาอะไหล่ชิ้นนี้ได้หรือไม่ 
ตอบ : การจัดซ่อมรถให้กลับสู่สภาพเดิมนั้น บางครั้งต้องใช้ระยะเวลานานในการซ่อม และนี่ก็อีกสาเหตุหนึ่งที่
ทําให้การซ่อมมีความล่าช้า แต่ก็ต้องมีการตรวจสอบว่าบริษัทได้พยายามแล้วแต่ไม่สามารถจัดหาอะไหล่ชิ้นนั้นได้จริงๆ 
ซึ่งในการตรวจสอบผู้เอาประกันภัยอาจสอบถามจากผู้ขายอะไหล่ได้โดยตรง หากปรากฏว่าไม่เป็นไป
ตามที่บริษัทกล่าวอ้าง บริษัทก็มีความผิดรวมทั้งผู้เอาประกันภัยสามารถเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดจากการขาด
การใช้รถยนต์ได้ แต่หากเป็นไปตามที่บริษัทกล่าวอ้าง ผู้เอาประกันภัยอาจตกลงให้บริษทชดใช้เป็นเงินก็ได้
7. รถทําประกันภัยชั้น 1 แล้วไปชนฟุตบาท เกิดความเสียหายแต่ไม่ต้องเปลี่ยนอะไหล่กรณีนี้เราต้อง
รับผิดชอบค่าเสียหายเองส่วนไหนบ้าง
ตอบ : การจ่ายค่าสินไหมทดแทนในการ ประกันภัยรถยนต์ จะจ่ายให้ตามความเสียหายจริง เพราะฉะนั้นต้องมี
การประเมินค่าเสียหายก่อนว่าค่าเสียหายที่ได้รับความคุ้มครองเป็นเท่าไหร่ก็จะจ่ายตามนั้น ถ้าผู้เอาประกันภัย
จะเปลี่ยนของใหม่ก็ต้องจ่ายเพิ่มเติมในส่วนของราคาที่เพิ่มขึ้น
8. กรณีรถโดนชน และเป็นฝ่ายถูกแต่บริษัทประกันภัยให้จ่ายค่าลากรถเอง และบริษัทประกันภัยบ่ายเบี่ยงการซ่อม 
ตอบ : หากได้มีการติดต่อประสานงานบริษัทประกันภัยแล้ว แต่ยังไม่มาดําเนินการจัดการซ่อมแซมให้สามารถ
นําเรื่องมาร้องเรียนที่สํานักงาน คปภ. เพื่อให้เจ้าหน้าที่เรยกบริษัทมาชี้แจงถึงสาเหตุที่ไม่ดําเนินการให้ลูกค้า

ประกันภัยรถยนต์


9. ในกรณีรถที่ทําประกันภัยชั้นหนึ่งเกิดอุบัติเหตุและเป็นฝ่ายถูก ซึ่งรถยนต์เกิดความเสียหายโดยสิ้นเชิงไม่
สามารถซ่อมได้ อยากทราบว่าซากรถจะเป็นของผู้เอาประกัน หรือ บริษัทประกัน และบริษัทประกันจะ
ชดใช้เต็มจํานวนทุนประกันหรือไม่
ตอบ : การชดใช้ความเสียหายต่อรถยนต์ ในกรณีรถยนต์เสียหายสิ้นเชิง บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนเต็ม
จํานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตาราง ในกรณีที่เอาประกันภัยไว้ตั้งแต่ร้อยละ 80 ของมูลค่ารถยนต์ใน
ขณะที่ทําประกันภัย ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์แล้วแต่กรณีต้องโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ให้แก่บริษัททันที
โดยค่าใช้จ่ายของบริษัท และให้ถือว่าการคุ้มครองรถยนต์นั้นเป็นอันสิ้นสุด 
รถยนต์เสียหายสิ้นเชิง หมายถึง รถยนต์ได้รับความเสียหายจนไม่อาจซ่อมให้อยู่ในสภาพเดิมได้หรือ
เสียหายตั้งแต่ร้อยละ 70 ของมูลค่ารถยนต์ในขณะเกิดความเสียหาย
10. นํารถเข้าซ่อมที่อู่ในเครือของบริษัทประกันภัย แต่นานมากแล้วยังซ่อมไม่เสร็จ สามารถเรียกร้องค่า
ขาดประโยชน์จากการใช้รถได้หรือไม่และบริษัทประกันภัย สามารถปฏิเสธการชดเชยค่าขาดประโยชน์
จากการใช้รถได้หรือไม่
ตอบ : กรณีที่บริษัทประวิงการซ่อม หรือซ่อมล่าช้าเกินกว่าที่ควรจะเป็นโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ผู้เอา
ประกันภัยสามารถเรียกค่าเสียหายอันเกิดจากการขาดการใช้รถยนต์ได้และบริษัทไม่สามารถปฏิเสธการจ่ายค่า
ขาดประโยชน์ได้แต่ทั้งนี้จะต้องจ่ายตามความเสียหายที่แท้จริง
11. ในกรณีที่ประสบอุบัติเหตุและเป็นฝ่ายถูก ต้องเข้ารับรักษาตัวที่โรงพยาบาล และนํารถเข้าซ่อม
สามารถเรียกร้องให้บริษัทประกันภัยจ่ายค่าทําขวัญ และค่าเช่ารถได้หรือไม่
ตอบ : การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเรียกได้ตามสิทธิที่ระบุไว้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย
การทําละเมิด อย่างไรก็ตามเพื่อป้องกันการถกเถียงในอนาคตให้แจ้งบริษทประกันภัยถึงความจําเป็นและราคา
ค่าเช่ารถก่อนจะเป็นการดีส่วนค่าทําขวัญเป็นค่าสินไหมทดแทนต่อร่างกายอย่างหนึ่ง

ที่มา คำถาม-ตอบ คปภ.

ประกันภัยรถยนต์,ประกันรถยนต์,ประกันชั้น1,โบรกเกอร์,ประกันชั้น2,ประกันชั้น2พลัส,ประกันชั้น3,ประกันชั้น3พลัส,ต่อประกันรถยนต์,broker,ประกันรถเก๋ง,ประกันรถกระบะ,ประกันรถยนต์ชั้น1,ชั้น2พลัส,3พลัส,บริษัทประกันภัยรถยนต์,ประกันรถกะบะ,พรบ.รถยนต์

 

ประกันภัยรถยนต์,ประกันรถยนต์,ประกันรถยนต์ ชั้น1, ชั้น2พลัส, 3พลัส พรบ. ต่อประกันรถยนต์ จากบริษัท ประกันภัยรถยนต์ ชั้นนำ โดย ASN Broker นายหน้าประกันรถยนต์ ออนไลน์อันดับ 1 ประกันภัยรถยนต์, ประกันรถยนต์ ,ประกันชั้น1, โบรกเกอร์, ประกันชั้น2,ประกันชั้น2พลัส, ประกันชั้น3,ประกันชั้น3พลัส, ต่อประกันรถยนต์, broker,ประกันรถเก๋ง,ประกันรถกระบะ, ประกันรถยนต์ชั้น1,ชั้น2พลัส,3พลัส,บริษัทประกันภัยรถยนต์,ประกันรถกะบะ,พรบ.รถยนต์,โปรโมชั่น รถยนต์,ประกันภัย ชั้น 1,พ ร บ รถยนต์,ราคา ประกัน ชั้น 1 ,เบี้ยประกันภัยรถยนต์,โปรโมชั่นรถ,ประกัน ชั้น1 ราคา,เมื่องไทย ประกันภัย รถยนต์,ประกันภัย ชั้น 3,เช็คเบี้ยประกันภัย รถยนต์

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น