วันอังคารที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2558

จะเช่าซื้อรถยนต์ ใช้เอกสารอะไรบ้าง ของผู้ซื้อและผู้ค้ำประกัน #เรื่องน่ารู้ #ประกันภัยรถยนต์ #ต่อประกันรถยนต์


จะเช่าซื้อรถยนต์ ใชเอกสารอะไรบ้าง ของผู้ซื้อและผู้ค้ำประกัน #เรื่องน่ารู้ #ประกันภัยรถยนต์ #ต่อประกันรถยนต์
จะเช่าซื้อรถยนต์ ใช้เอกสารอะไรบ้าง ของผู้ซื้อและผู้ค้ำประกัน #เรื่องน่ารู้ #ประกันภัยรถยนต์ #ต่อประกันรถยนต์

สวัสดีครับ วันนี้ ASN Broker กลับมาอีกครั้ง กับความรู้ดีๆ  วันนี้ เรานำข้อมูลเกี่ยวกับ เอกสาร ที่จำเป็น ในการให้เช่าซื้อรถยนต์ ของผู้ซื้อและผู้ค้ำประกัน  สำหรับผุ้ที่ต้องการมีรถหรือจะเช่าซื้อรถ
1 กรณีผู้เช่าซื้อเป็นบุคคลธรรมดาและมีแหล่งรายได้ชำระหนี้มาจากการได้รับเงินเดือนจากองค์กรเอกชน/หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ
1. สำเนาบัตรประชาชน/บัตรราชการ ซึ่งได้รับรองสำเนาถูกต้อง ต่อหน้าเจ้าหน้าที่การตลาดเรียบร้อยแล้ว
2. สำเนาทะเบียนบ้าน โดยให้ถ่ายทั้งหน้าที่ระบุเลขบ้าน พร้อมที่อยู่ และหน้าที่มีชื่อผู้เช่าซื้อ/ผู้ค้ำประกันการเช่าซื้อพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
3. Slip เงินเดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน ต้นฉบับหรือสำเนาที่รับรองสำเนาถูกต้อง มีอายุไม่เกิน 1 เดือน ก่อนวันที่ในแบบขอทำสัญญาเช่าซื้อ
4. สำเนา Bank Statement พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง โดยเจ้าหน้าที่การตลาดเปรียบเทียบความถูกต้องจากต้นฉบับ ย้อนหลัง 3-6 เดือน ขึ้นไป

เช่าซื้อรถยนต์

2 กรณีผู้เช่าซื้อเป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาที่มีกิจการส่วนตัว โดยมีการจดทะเบียนกิจการเป็นนิติบุคคล
2.1 ผู้เช่าซื้อที่เป็นนิติบุคคล
2.1.1 สำเนาหนังสือรับรองบริษัทและวัตถุประสงค์ที่ออก โดยสำรักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยมีอายุไม่เกิน 4 เดือน นับจากวันที่ขอเช่าซื้อ ซึ่งต้องระบุว่าสามารถทำนิติกรรมเช่าซื้อได้ หรือถ้าไม่ระบุจะต้องมีรายงานการประชุมของผู้ถือหุ้นประกอบ
2.1.2 สำเนาหนังสือการจดภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) ยกเว้นนิติบุคคลที่ไม่ได้เข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม
2.1.3 สำเนาหนังสือบริคณฑ์สนธิ และข้อบังคับของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน (ถ้ามี)
2.1.4 สำเนาทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี)
2.1.5 สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)
2.1.6 สำเนา Bank Statement ชื่อบัญชีในนามของกิจการ ย้อนหลัง 3-6 เดือนขึ้นไป
2.1.7 เอกสารตามข้อ 2.1 ของผู้มีอำนาจลงนามในแบบคำขอทำสัญญาเช่าซื้อและแบบคำขอค้ำประกันการเช่าซื้อซึ่งต้องเป็นผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรองบริษัท
2.2 ผู้เช่าซื้อที่เป็นบุคคลธรรมดาที่มีกิจการส่วนตัวโดยมีการจดทะเบียนกิจการเป็นนิติบุคคล
                ให้ใช้เอกสารเช่นเดียวกับข้อ 2.1 และข้อ 2.2.1
*************************
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง Asn Broker Blog ,Asn Broker Blogspot , Asn Broker Exteen , Asn Broker Wikidot , Asn Broker on Wordpress , Asn Broker Journal Blog
Motor Insurance

วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2558

เจาะลึก แก๊สไอเสียรถยนต์ อันตรายที่น่ากลัวถึงชีวิต (และการป้องกัน) #ประกันภัยรถยนต์ #ต่อประกันรถยนต์ #ประกันรถเก๋ง

เจาะลึก แก๊สไอเสียรถยนต์ อันตรายที่น่ากลัวถึงชีวิต (และการป้องกัน) #ประกันภัยรถยนต์ #ต่อประกันรถยนต์ #ประกันรถเก๋ง
เจาะลึก แก๊สไอเสียรถยนต์ อันตรายที่น่ากลัวถึงชีวิต (และการป้องกัน) #ประกันภัยรถยนต์ #ต่อประกันรถยนต์ #ประกันรถเก๋ง

นำมาจากหนังสือ แก้ปัญหารถเสียด้วยตนเอง โดย สมปอง คงนิ่ม
แก๊สไอเสียที่ออกจากรถยนต์ นับเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่มีปริมาณมากที่สุด โดยเฉพาะในเขตเมืองที่มีการจราจรหนาแน่น โดยแก๊สไอเสียที่เป็นมลพิษได้แก่ คาร์บอนมอนนอกไซด์ (co) เป็นแก๊สที่ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น เกิดการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ เนื่องจากมีออกซิเจนไม่เพียงพอขระเกิดการเผาไหม้ แก๊สชนิดนี้เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตมาก เพราะมันจะถูกดูดซืมเข้าไปในกระแสเลือด ทำให้เลือดขาดออกซิเจนไปเลี้ยงสมอง ถ้าสูดดมเข้าไปมาก ๆ จะทำให้สมองและระบบประสาทถูกทำลาย อาจทำให้เสียชีวิตได้ภายในเวลาไม่กี่นาที
แก๊สไอเสียรถยนต์ อันตรายที่น่ากลัวถึงชีวิต
ข้อควรระวัง  อย่าติดเครื่องยนต์ไว้ในโรงรถหรือบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทไม่สะดวก แก๊สไอเสียที่ประกอบด้วยคาร์บอนมอนนอกไซด์เป็นแก๊สที่อันตรายมาก ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ถ้าสูดดมเข้าไปมาก ๆ และสะสมอยู่นานเกิน 3 นาที จะทำให้เสียชีวิตทันที


ไฮโดรคาร์บอน (HC) เกิดจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ จะปนออกมากับแก๊สไอเสีย ไฮโดรคาร์บอนบางชนิดเป็นสารก่อมะเร็ง ทำให้ระคายเคืองต่อจมูก ตา หลอดลม และปอด ทำให้เกิดปัญหาต่อระบบทางเดินหายใจ
 แก๊สไอเสียรถยนต์ อันตรายที่น่ากลัวถึงชีวิต
ไนโตรเจนออกไซด์ (NOx) เกิดจากไนโตรเจนทำปฏิกิริยากับออกซิเจน อุณหภูมิการเผาไหม้สูงกว่า 1,800 C ทำให้เกิดฝนกรด ทำให้เกิดปัญหาต่อระบบทางเดินหายใจเราจะเห็นว่าแก๊สไอเสียทั้ง 3 ชนิดนี้เป็นแก๊สที่อันตรายต่อสิ่งมีชีวิต จึงจำเป็นต้องหาทางควบคุม ในปี พ.ศ. 2503 รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา เป็นแห่งแรกของโลกที่ได้ออกกฏหมายควบคุมแก๊สไอเสียอย่างเข้มงวดกวดขัน และในปี พ.ศ. 2518 ได้บังคับให้รถยนต์ที่ผลิตจากสหรัฐอเมริกาและรถนำเข้าทุกคันต้องผ่านการทดสอบ และจากนั้นอีกไม่นานในยุโรปและญี่ปุ่นได้มีกฏหมายออกมาบังคับใช้เช่นกัน โดยใช้ตามมาตรฐานของสหรัฐอเมริกา

ขณะที่เครื่องยนต์กำลังทำงาน ไม่ว่าส่วนผสมหนา ส่วนผสมปกติ (ส่วนผสมทางทฤษฏี) หรือส่วนผสมบาง จะมีแก๊สไอเสียออกมาทั้งสิ้น ทำอย่างไรจึงจะทำให้แก๊สไอเสียที่ออกมามีมลพิษน้อยลง จึงจำเป็นต้องติดตั้งแคตาไลติกคอนเวอร์เตอร์เข้าไปในรถยนต์
แคตตาไลติกคอนเวอร์เตอร์
แคตตาไลติกคอนเวอร์เตอร์ถูกออกแบบมาเพื่อทำหน้าที่กำจัดแก๊สไอเสีย (CO,HC และ NOx) ให้กลายเป็นแก๊สที่สะอาด (CO2,N2 และ H2O) ติดตั้งอยู่ระหว่างท่อร่วมไอเสียหม้อพักไอเสีย
โครงสร้างภายในแคตาไลติกคอนเวอร์เตอร์
ภายในแคตาไลติกคอนเวอร์เตอร์จะมีสาร PGM (Platinum group Metal) ซีงได้แก่ แพลทินัม (platinum) แพลเลเดียม (palladium) โรเดียม (rhodium) และรูทีเนียม (ruthenium) สารใดสารหนึ่ง หรืออาจใช้สาร 2 ชนิดผสมกันก็ได้ แต่ที่นิยมใช้กันมากคือ แพลทินัมผสมกับโรเดียม สารเหล่านี้จะเคลือบเป็นชั้นบาง ๆ อยู่ภายในผนังของช่องภายในรังผื้งที่ทำด้วยเซรามิก เมื่อแก๊สไอเสียไหลผ่านสารเหล่านี้จะทำให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมีเปลี่ยนเป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ไอน้ำ และแก๊สไนโตรเจน
แคตาไลติกคอนเวอร์เตอร์จะทำงานได้ดีที่สุดถ้าอุณหภูมในตัวมันอยู่ระหว่าง 400-800 C และอัตราส่วนผสมที่ใช้ในการเผาไหม้นั้นจะต้องใกล้เคียงกับอัตราส่วนผสมทางทฤษฏี (14.7 : 1) มากที่สุด เพื่อที่จะรักษาให้ได้อัตราส่วนผสมนี้ จึงจำเป็นต้องติดตั้งออกซิเจนเซนเซอร์ บางครั้งเรียกว่า แลมป์ดาซอนด์ หรือแลมป์ดาเซนเซอร์เข้าไป เพื่อทำหน้าที่ตรวจจับความหนาแน่นของออกซิเจนที่ปนมากับแก๊สไอเสีย แคตตาไลติกคอนเวอร์เตอร์นอกจากจะทำหน้าที่ฟอกไอเสียแล้ว ยังทำหน้าที่ลดเสียงดังของไอเสียลงได้อีกระดับหนึ่ง

หมายเหตุ  รถยนต์ติดตั้งแคตาไลติกคอนเวอร์เตอร์จะทให้กำลังของเครื่องยนต์ลดลงไปบ้าง ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องปกติ
ข้อควรระวังสำหรับรถยนต์ที่ติดตั้ง แคตาไลติกคอนเวอร์เตอร์
ต้องใช้น้ำมันเชื้อเพลิงไร้สารตะกั่วเท่านั้น ซึ่งปัจจุบันนี้ประเทศไทยได้หันมาใช้น้ำมันเชื้อเพลิงไร้สารตะกั่วกันหมดแล้วหลีกเลี่ยงการติดเครื่องยนต์เดินเบานาน ๆ หลีกเลี่ยงการติดเครื่องยนต์ ที่ความเร็วเดินเบาสูง (fast idle speed) นานเกิน 10 นาที และความเร็วรอบเดินเบาปกติ (idle speed) นานเกิน 20 นาที
หลีกเลี่ยงการทดสอบประกายไฟแรงสูง ซึ่งการจะทำการทดสอบประกายไฟแรงสูงก็ต่อเมื่อมีความจำเป็นจริง ๆ และควรใช้เวลาในการทดสอบน้อยที่สุด และก่อนทดสอบควรปลดปลั๊กขั้วต่อสายไปออกจากหัวฉีด
ไม่ควรใช้วิธีสตาร์ตเครื่องยนต์โดยใช้วิธีเข็นติด ควรใช้วิธีพ่วงแบตเตอรี่จากรถคันอื่นแทน
หลีกเลี่ยงการวัดกำลังอัดในกระบอกสูบเป็นเวลานาน ๆ การทดสอบกำลังอัดควรกระทำโดยใช้เวลาน้อยที่สุด และก่อนวัดควรถอดปลั๊กขั้วต่อสายไฟออกจากหัวฉีดหรือปลั๊กขั้วต่อสายไฟออกจากจานจ่ายอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อป้องกันไม่ให้หัวฉีดฉีดน้ำมันออกมาในขณะทดสอบอย่าติดเครื่องยนต์เมื่อน้ำมันเชื้อเพลิงใกล้หมดถัง เพราะจะทำให้เครื่องยนต์เดินไม่เรียบหรือสะดุด เนื่องจากระดับน้ำมันเชื้อเพลิงในถังต่ำเกินไป ทำให้การฉีดน้ำมันไม่สม่ำเสมอ ทำให้การเผาไหม้ไม่หมดจด น้ำมันเชื้อเพลิงบางส่วนที่ยังไม่เกิดการเผาไหม้จะไหลเข้าไปเผาไหม้ในแคตาไลติกคอนเวอร์เตอร์ทำให้แคตาไลติกคอนเวอร์เตอร์ร้อนจัด
ระวังอย่าให้ผิวภายนอกของแคตาไลติกคอนเวอร์เตอร์สกปรก เช่น พ่อนฟลิ้นโค้ทไปโดนแคตาไลติกคอนเวอร์เตอร์
อย่าจอดรถบนกองวัสดุที่ติดไฟง่าย เช่น กองหญ้าแห้ง กระดาษ หรือเศษผ้า เพราะอาจทำให้ไฟไหม้รถยนต์ได้ ต้องระมัดระวังให้มาก
อย่าขับรถออกไป ถ้าเครื่องยนต์เดินไม่เรียบหรือเครื่องยนต์ทำงานไม่ควรสูบ
อย่าเร่งเครื่องยนต์อย่างรุนแรงในขณะอุ่นเครื่อง
คำเตือน ถ้ามีน้ำมันเชื้อเพลิงที่ไม่เกิดการเผาไหม้เป็นจำนวนมากไหลเข้าไปในแคตาไลติกคอนเวอร์เตอร์ จะทำให้แคตาไลติกคอนเวอร์เตอร์ร้อนจัดและอาจทำให้เกิดไฟลุกไหม้รถยนต์คุณได้ ดังนั้นเพื่อป้องกันมิให้สิ่ง
เหล่านี้เกิดขึ้นช่างจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำที่กล่าวมาแล้วข้างต้นอย่างเคร่งครัดและควรอธิบายให้เจ้าของรถได้รับทราบด้วย
แคทตาไลติก คอนเวอร์เตอร์
รู้ได้อย่างไรว่าแคตาไลติกคอนเวอร์เตอร์หมดอายุการใช้งานแล้ว
แคตตาไลติกคอนเวอร์เตอร์ที่ใช้กับรถยนต์ในปัจจุบันมีอายุการใช้งานยาวนานมาก เนื่องจากเครื่องยนต์เกือบทั้งหมดใช้อิเล็กทรอนิกส์เข้ามาควบคุมการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นการฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง การจุดระเบิด หรือการควบคุมรอบเดินเบา เป็นต้น ทำให้การเผาไหม้สมบูรณ์ และถ้าผู้ขับขี่เอาใจใส่บำรุงรักษาดี เช่น ทำความสะอาดใส้กรองอากาศหรือตรวจสภาพหัวเทียนเป็นประจำก็ยิ่งทำให้แคตาไลติกคอนเวอร์เตอร์มีอายุการใช้งานเกิน 5 ปีขึ้นไป ถ้าคุณสงสัยว่าแคตาไลติกคอนเวอร์เตอร์หมดอายุการใช้งานหรือยังก็ทำได้ไม่ยาก เวลาคุณตรวจสภาพรถยนต์ประจำปีช่างเขาจะวัดค่า CO ถ้าค่า CO มากเกินกว่าปกติ แสดงว่าแคตาไลติกคอนเวอร์เตอร์อาจจะหมดอายุการใช้งานแล้ว หรือจะตรวจความดันย้อนกลับ (back pressure) ของไอเสียดูก็จะทราบได้
ขั้นตอนในการทดสอบความดันย้อนกลับของแก๊สไอเสียทำได้ดังนี้ 
ถอดออกซิเจนเซนเซอร์ออก ติดตั้งข้อต่อ (adapter) พร้อมกับเครื่องทดสอบความดันย้อนกลับเข้าไปแทนที่ ถ้าไม่มีเครื่องทดสอบความดันย้อนกลับ อาจจะใช้เกจวัดความดันที่อ่านค่าได้ต่ำ (0-10 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว) ก็ได้ 
ติดเครื่องยนต์ให้ร้อนถึงอุณหภูมิทำงานปกติ
เร่งเครื่องยนต์ไปที่ความเร็วรอบประมาณ 2,500 รอบต่อนาที
อ่านค่าที่ได้บนเกจวัด ถ้าค่าที่อ่านได้เกิน 1.25 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว แสดงว่าระบบไอเสียอุดตัน ให้ถอดหน้อเก็บเสียงออกมาตรวจสอบ ถ้าหม้อเก็บเสียงไม่อุดตันแสดงว่าแคตาไลติกคอนเวอร์เตอร์อุดตัน ทำให้เครื่องยนต์เร่งไม่ขึ้น และทำให้เครื่องยนต์ร้อนจัด ควรเปลี่ยนใหม่
หมายเหตุ 
แคตตาไลติกคอนเวอร์เตอร์ของใหม่มีราคาค่อนข้างแพง จึงทำให้ผู้ขับขี่รถยนต์มักจะไม่เปลี่ยน บางรายก็ถอดออก อ้างว่าถ้าใส่แล้วรถไม่ค่อยวิ่งเพราะถ้าเป็นอย่างนี้หมดมลพิษของอากาศในบ้านเราก็นับวันมีแต่จะเพิ่มขึ้น ช่วยกันเถอะครับ เพื่อให้เรามีอากาศที่บริสุทธิ์หายใจ ส่วนภาครัฐก็มาช่วยดูแลเรื่องราคาอย่าให้แพงเกินไปครับ
การตรวจวัดค่าก๊าซ CO และ HC ของรถยนต์ที่วิ่งในประเทศไทยได้กำหนดไว้ดังนี้
รถยนต์  ที่จดทะเบียนหลังวันที่ 1  พฤศจิกายน พ.ศ. 2536
            ก๊าซ CO มีค่าไม่เกินร้อยละ 1.5
            ก๊าซ HC มีค่าไม่เกิน 200 ส่วนใน 1,000,000 ส่วน
ยกเว้น รถยนต์ที่จดทะเบียนก่อนวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2536
            ก๊าซ CO มีค่าไม่เกินร้อยละ 4.5
            ก๊าซ HC มีค่าไม่เกิน 600 ส่วน 1,000,000 ส่วน

ที่มา http://www.asnbroker.co.th
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง Asn Broker Blog ,Asn Broker Blogspot , Asn Broker Exteen , Asn Broker Wikidot , Asn Broker on Wordpress , Asn Broker Journal Blog
 
Motor Insurance


วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2558

ล้วงลึกจัดเต็ม!ข้อมูล เกียร์ออโต้ #เรื่องน่ารู้ #ประกันภัยรถยนต์ #ต่อประกันรถยนต์ #ประกันรถเก๋ง

จัดเต็มข้อมูล เกียร์ออโต้ #เรื่องน่ารู้ #ประกันภัยรถยนต์ #ต่อประกันรถยนต์ #ประกันรถเก๋ง
จัดเต็มข้อมูล เกียร์ออโต้ #เรื่องน่ารู้ #ประกันภัยรถยนต์ #ต่อประกันรถยนต์ #ประกันรถเก๋ง

ก่อนอื่นก็มาทีความรู้จักกับเกียร์ออโต้หรือเกียร์อัตโนมัติกันซะก่อนเพราะยังมีอีกหลายท่านที่เคยแต่เพียง“เห็น”ยังไม่เคยทำความคุ้นเคยหรือสัมผัสกันอย่างจริงจังเสียทีแบบนั้นจัดว่ารู้จักว่าเป็นเกียร์อัตโนมัติเฉย ๆ แต่ยังไม่รู้จักอย่างลึกซึ้งก่อนที่จะขับก็ควรมาศึกษารายละเอียดกันก่อนหลายคนอาจจะคิดว่าไม่จำเป็นก็ในเมื่อเขาทำมาให้ขับง่ายสะดวกสบายแล้วทำไมต้องมีการศึกษาอะไรอีกก็เป็นเพียงความเข้าใจที่ถูกต้องเพียงบางส่วนที่คิดว่าเพียงแต่ขยับตำแหน่งคันเกียร์มาที่ตัวDแล้วก็เหยีบคันเร่งเท่านั้นก็ขับรถไปไหน ๆ ได้แล้วผู้ที่ขับขี่เป็นแต่ในลักษณะนี้ล่ะครับที่จัดอยู่ในขั้นที่น่าเป็นห่วงเพราะจะมีอันตรายตามมาอีกหลายอย่าง เช่นการขับรถในสภาพทางที่เป็นภูเขาสูงหรือที่เคยมีข่าวรถวิ่งไปทับเจ้าของจนตายตอนเปิดประตูบ้านก็เข้าข่ายที่“รู้..แต่ยังรู้ไม่หมด”นั่นเอง
ทอร์คคอนเวอร์เตอร์
หลักการทำงานแบบย่อ ๆของเกียร์อัตโนมัติ ก็คือเกียร์ที่ผลิตมาให้ขับรถได้ง่ายสะดวกสบายขึ้น คือรถจะมีการเปลี่ยนเกียร์ของมันเองตอนเดินหน้าด้วยการขยับเข้าเกียร์เพียงครั้งเดียวและไม่ต้องเหยียบคลัทซ์เพราะไม่มีให้เหยียบการขับขึ่จึงใช้เพียงเท้าขวาเพียงข้างเดียวใช้เหยียบคันเร่งกับเบรคเท่านั้นส่วนเท้าซ้ายไม่ต้องใช้ที่เป็นเช่นนี้เพราะการออกแบบระบบการทำงานของเกียร์อัตโนมัติที่แตกต่างจากเกียร์ธรรมดาโดยชุดคลัทซ์ได้เปลี่ยนมาใช้ตัว“ทอร์คคอนเวอร์เตอร์”ช่วยในการตัดต่อการส่งกำลังจากเครื่องยนต์ไปที่เกียร์แทนซึ่งเท่ากับเป็นคลัทซ์อัตโนมัติที่เราไม่ต้องเหยียบเพราะมันจะทำการจับตัวของมันเองตามรอบเครื่องที่เพิ่มขึ้นโดยใช้ของเหลวเป็นตัวส่งกำลังด้วยความหนืด หลักการก็เหมือนกับมีพัดลม 2 อันอันหนึ่งเปิดไว้เอามาเป่าให้อีกอันหนึ่งหมุนตามทำให้เกิดการส่งกำลังได้ทำให้สามารถเข้าเกียร์ได้โดยเครื่องไม่ดับขณะเครื่องเดินเบาและรถจอดนิ่งเหยียบเบรคไว้ส่วนระบบเกียร์เมื่อเข้าเกียร์ให้รถขับเคลื่อนไปแล้วการทำงานจะเป็นไปโดยอัตโนมัติคือการเปลี่ยนตำแหน่งเกียร์จะมีการตั้งโปรแกรมการทำงานให้เหมาะสมกับความเร็วรอบของเครื่องยนต์เหมือนตอนที่เราเข้าเกียร์ด้วยความรู้สึกของเรา แต่ในเกียร์อัตโนมัติใช้กลไกต่าง ๆมาทำงานแทนโดยแต่เดิมจะมีแต่ระบบกลไกโดยใช้แรงดันในระบบน้ำมันเกียร์ซึ่งมีปั๊มสร้างแรงดันเช่นเดียวกับระบบไฮดรอลิกซึ่งแรงดันที่เพิ่มขึ้นตามความเร็วรอบเครื่องยนต์จะถูกนำมาใช้ในการเปลี่ยนตำแหน่งเกียร์ภายในเกียร์อัตโนมัติจะใช้เกียร์แบบเพลนเนตทารี่เกียร์ซึ่งเป็นชุดเกียร์ที่ออกแบบให้เฟืองของเพลาขับทดอยู่กับเฟืองของเพลาตามภายในเฟืองวงแหวนทำให้สามารถเปลี่ยนอัตราทดเกียร์ได้ง่ายเพียงแต่ล็อกเฟืองชุดใดชุดหนึ่งด้วยการจับตัวของแผ่นคลัทซ์แบบเปียกซ้อนกันหลายๆแฟ่นทำให้การเปลี่ยนตำแหน่งเกียร์ทำได้นุ่มนวลเมื่อทำงานร่วมกับทอร์คคอนเวอร์เตอร์ยิ่งมาในยุคที่มีระบบอิเล็คทรอนิคส์เข้ามาช่วยในการทำงานทำให้เกียร์อัตโนมัติมีประสิทธิภาพในการทำงานดีขึ้นมากโดยเฉพาะจังหวะการเปลี่ยนตำแหน่งเกียร์ที่ทำได้นุ่มนวลจนแทบไม่รู้สึกและจังหวะการทำงานต่าง ๆที่ฉับไวยิ่งขึ้น
มากโดยเฉพาะจังหวะการเปลี่ยนตำแหน่งเกียร์ที่ทำได้นุ่มนวลจนแทบไม่รู้สึกและจังหวะการทำงานต่าง ๆที่ฉับไวยิ่งขึ้นมีโปรแกรมการทำงานมากยิ่งขึ้นกว่าในระบบเก่าซึ่งบางทีก็เรียกกันว่าเกียร์ไฟฟ้าเพราะจะมีกล่องควบคุมการทำงานมาต่างหากในรถบางรุ่น

ตำแหน่งเกียร์
“ตำแหน่งเกียร์”

เมื่อทราบหลักการทำงานแบบย่อ ๆแล้วก็มาดูกันที่ตำแหน่งเกียร์ซึ่งจะมีบอกไว้ที่ตรงโคนของคันเกียร์จะยกตัวอย่างเฉพาะในรถรุ่นปัจจุบันที่เกียร์อัตโนมัติจะมี 4 สปีดแล้วนอกจากนี้ยังมีรถนั่งรุ่นใหม่ ๆ ที่ได้มีเพิ่มเป็น 5 เกียร์สปีดแล้วอย่างเช่นBMWที่ราคาหลายล้านบาทตำแหน่งเกียร์ 4 สปีดที่พบทั่ว ๆ ไปจะมีเขียนแสดงไว้นั้นพอจะอธิบายได้ดังนี้

ตัวPเป็นตำแหน่งที่ใช้ในการจอดรถ ซึ่งย่อมาจากภาษาอังกฤษParkingแปลว่าจอดรถซึ่งจังหวะนี้เพลากลางจะถูกล็อกทำให้รถเคลื่อนตัวไม่ได้ทุกครั้งที่จอดรถในทางชันเพื่อป้องกันรถไหลควรใช้ร่วมกับเบรคมือแต่หากไปจอดตามห้างสรรพสินค้าหรือลานจอดรถไม่ควรใช้เพราะหากไปขวางทางผู้อื่นแล้วไม่สามารถเข็นรถได้บรรพบุรุษจะโดนกล่าวถึงในทางไม่ดี ประโยชน์อีกอย่างก็สามารถติดเครื่องได้ในตำแหน่งนี้เพราะจะเป็นเกียร์ว่างแต่เพลากลางยังถูกล็อคไม่ให้รถไหลมีประโยชน์ตอนจอดในทางลาดชันทำให้ออกรถได้ง่ายขึ้นเมื่อผู้ขับเหยียบเบรคและเปลี่ยนเกียร์มาในตำแหน่งให้รถขับเคลื่อนต่อไป

ต่อมาก็เป็นตำแหน่งRซึ่งย่อมาจากReverseอันนี้เป็นเกียร์ถอยหลัง การขยับคันเกียร์จากตำแหน่งอื่นมาให้ตำแหน่งRนี้ต้องกดปุ่มล็อคคันเกียร์นั้นจะอยู่ด้านข้างของหัวเกียร์ในรถทุกรุ่นเพื่อกันการลืมซึ่งจะทำให้ระบบเกียร์พังและกันการเข้าเกียร์ผิดในกรณีที่ไม่ได้เหลือบตามามองสำหรับการขับปกติและผู้ชำนาญแล้ว

ตำแหน่งNเป็นเกียร์ว่างซึ่งภาษาอังกฤษเขียนว่าNaturalตำแหน่งนี้จะเหมือนกับเกียร์ว่างในรถเกียร์ธรรมดาที่สามารถเข็นรถได้เวลาจอดตามลานจอดรถและขวางคันอื่นๆอยู่ก็อย่าลืมใช้ตำแหน่งนี้เพื่อให้ยามหรือเจ้าของรถคันอื่นจะได้เข็นเลื่อนรถให้พ้นจากการกีดขวางได้เวลารถจอดติดไฟแดงก็ใช้ได้

ตำแหน่งDหรือDriveเป็นตำแหน่งที่ให้รถขับเคลื่อนไปข้างหน้าโดยเกียร์ทุกเกียร์จะทำงานเปลี่ยนตำแหน่งครบทั้งหมดตามความเร็วที่ตั้งโปรแกรมไว้ในการขับขี่รถทั่ว ๆไปบนถนนธรรมดาจะใช้ตำแหน่งDนี้แต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นซึ่งสะดวกสบายมาก
 เกียร์
ตำแหน่ง 2 หมายถึงเกียร์จะทำงานเพียง2 เกียร์ คือ เกียร์ 1 และ 2 เท่านั้นซึ่งเป็นการถูกล็อคเอาไว้ในตำแหน่งนี้เพื่อให้ใช้ตอนที่ตอ้งการกำลังในการขับเคลื่อนสูงๆ เช่น การขับรถในทางที่เป็นภูเขาสูงชันมาก ๆ ซึ่งการล็อคเกียร์ไวให้ทำงานแค่ 2เกียร์นี้จะช่วยในตอนลงจากที่สูงซึ่งจะใช้เครื่องยนต์ช่วยเบรคผ่านอัตราทดเกียร์ที่สูงนี้ได้เพื่อความปลอดภัยโดยเป็นการช่วยผ่อนแรงการทำงานของระบบเบรคกันเบรคร้อนซึ่งทำให้เกิดอาการเบรคหายจากการเกิดฟองอากาศในน้ำมันเบรคที่เดือนเป็นไอ

ตำแหน่ง 1อันนี้ก็เป็นการทำงานในเกียร์ 1 เพียงเกียร์เดียวซึ่งเป็นการขับขึ้นทางสูงชันที่ต้องการแรงฉุดลากมากกว่าในเกียร์ตำแหน่ง 2สังเกตง่าย ๆ ว่าจะใช้เมื่อไรดูได้จากเมื่อใช้ตำแหน่ง 2พอรถวิ่งไปถึงความเร็วรอบเครื่องที่เกียร์เปลี่ยนเป็นเกียร์ 2รถจะไม่มีกำลังทำให้เกียร์เปลี่ยนมาที่ 1อีกจะทำให้เสียจังหวะเราก็จัดการเปลี่ยนมาล็อกไว้ที่เกียร์ 1 ซะเลยจะไปได้ดีกว่ารวมทั้งตอนลงทางชันที่ชันมากแบบค่อย ๆ ย่องลงมาเกียร์ 1จะช่วยในการหน่วงด้วยเครื่องยนต์ได้ดี ในตำแหน่ง 1 นี้จะช่วยในการหน่วงด้วยเครื่องยนต์ได้ดี ในตำแหน่ง 1 นี้ รถบางรุ่นจะใช้ตัวอักษรLแทนซึ่งหมายถึงตำแหน่งเกียร์ที่ต่ำสุด

“ปุ่มเลือกโปรแกรมต่างๆ”
 ปุ่มOD(OverDrive)
นอกจากตำแหน่งเกียร์ต่าง ๆ ให้เลือกใช้ก็จะมีปุ่มเลือกโปรแกรมต่าง ๆเพื่อช่วยเพิ่มความสะดวกสบายและประสิทธิภาพของระบบเกียร์อัตโนมัตินี้อีกอันแรกที่มีในรถรุ่นต่าง ๆ ก็คือ ปุ่มOD(OverDrive)จะมีให้เลือก 2 ตำแหน่งคือOnกับOffเมื่อกดปุ่มODอยู่ในตำแหน่งOnและคันเกียร์อยู่ในตำแหน่งDโปรแกรมนี้เกียร์จะทำงานครบทั้ง 4 เกียร์เปรียบเสมือนเป็นการเลือกใช้เกียร์จะทำงานครบทั้ง 4เกียร์เปรียบเสมือนเป็นการเลือกใช้เกียร์ 4 กับไม่ใช้นั่นเองซึ่งเหตุผลก็คือเมื่อต้องการขับรถในทางสูงชันแต่ไม่มากเหมือนในการใช้ตำแหน่ง 2 เราก็ใช้เพียงเกียร์3 โดยไม่ต้องเลื่อนคันเกียร์เพียงแต่ใช้ปุ่มODซึ่งช่วยให้สะดวกขึ้นมากรวมทั้งในกรณีต้องการเชนจ์เกียร์เพื่อใช้เครื่องยนต์ช่วยเบรค(เอนจิ้นเบรค) เช่น ขณะถนนลื่นหรือลงจากที่สูงก็ใช้ได้
Sport-Comfort 
นอกจำโปรแกรมทั่ว ๆ ไปในรถบางรุ่นโดยเฉพาะพวกรถสปอร์ตหรือนั่งจะมีปุ่มที่เขียนว่าSport-Comfortปุ่มต่อมาอันนี้จะไม่อยู่ที่หัวเกียร์ส่วนมากจะอยู่ที่แผงหน้าปัทม์หรือบริเวณคอนโซลข้าง ๆคันเกียร์ในรถบางรุ่นจะใช้SportEconomyโปรแกรมนี้ออกแบบมาให้จังหวะการเปลี่ยนเกียร์ช้าลงในโปรแกรมSportหมายถึงจะลากเกียร์ได้ยาวขึ้นและเกียร์จะเปลี่ยนที่รอบเครื่องยนต์สูงขึ้นกว่าเดิมทำให้ได้อัตราเร่งที่ดีขึ้นต่างจากในโปรแกรมComfortหรือEconomy ซึ่งเน้นที่ความนุ่มนวลและประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงเกียร์จะเปลี่ยนตั้งแต่
ความเร็วรอบเครื่องยนต์รอบที่ต่ำกว่าเหมือนตอนที่เราขับรถเกียร์ธรรมดาตอนที่ไม่รีบร้อนนั่นเองทำให้ผู้โดยารนั่งสบายไม่เกิดการกระชากที่รุนแรงเหมือนนั่งรถแข่ง

เราได้ทราบเรื่องการทำงานและโปรแกรมการสิ่งให้เกียร์ทำงานได้ผู้ขับขี่ในแบบต่างๆ เพื่อให้เหมาะสมกับการขับขี่ในลักษณะต่าง ๆ เช่นการขับขี่ในสภาพทางที่เป็นภูเขาสูงหรือต้องการอัตราเร่งที่ดีกว่าปกติก็สามารถลากเกียร์ให้ยาวขึ้นในโปรแกรมSportการใช้เครื่องยนต์ช่วยเบรคขณะลงจากทางสูงชัน ผ่านตำแหน่งเกียร์ที่ถูกต้องซึ่งท่านใดที่ยังไม่เข้าใจก็ลองย้อนกลับไปอ่านอีกครั้งหรือสองครั้งเพราะเป็นพื้นฐานความรุ้ที่น่าสนใจสำหรับผู้ไม่คุ้นเคย

เมื่อคู่ได้พูดถึงโปรแกรมการทำให้จังหวะการเปลี่ยนเกียร์ช้างลงเพื่อให้ลากเกียร์ได้ยาวขึ้นเพื่อให้มีการเปลี่ยนเกียร์ในความเร็วรอบเครื่องยนต์ที่สูงขึ้นกว่าโปรแกรมธรรมดาซึ่งจะทำให้อัตราเร่งของรถดีขึ้นซึ่งโปรแกรมดังกล่าวจะเลือกใช้ได้โดยการกดปุ่ม ซึ่งมีเขียนบอกไว้ในแบบต่าง ๆ เช่นSport-ComfortและSport-Economayรวมทั้งอีกตัวหนึ่งคือคำว่าPowerซึ่งเมื่อครู่ไม่ได้บอกไว้ เผื่อไปเจอจะสงสัยว่าเป็นปุ่มอะไรเอาไว้กดทำไมเพราะในรถบางรุ่นจะมีเพียงปุ่มกดและคำว่าPowerนี้เพียงอย่างเดียวในลักษณะOn-Offหรือเปิด-ปิด คือใช้โปรแกรมPowerกับไม่ใช้เท่านั้น

“เกียร์ธรรมดาในเกียร์อัตโนมัติ”

โปรแกรมต่อมาที่เห็นในรถบางรุ่นส่วนมากจะเป็นรถสปอร์ตหรือสปอร์ตซีดานหรือรถที่มีสมรรถนะค่อนข้างสูง จะมีปุ่มกดที่เขียนว่าHoldหรือAutoManualเพื่อการขับขี่ในลักษณะของเกียร์ธรรมดาเพื่อความคล่องตัวยิ่งขึ้นจึงได้มีโปรแกรมนี้เพิ่มขึ้นมา โดยตำแหน่งHoldหรือManualจะมีความหมายเดียวกันคือเป็นการล็อคเกียร์ในตำแหน่งต่าง ๆ ไว้ให้เปลี่ยนตามจังหวะการโยกคันเกียร์ของผู้ขับแต่เพียงอย่างเดียวไม่ว่ารถจะวิ่งในความเร็วเท่าไรตำแหน่งเกียร์จะเป็นไปตามตำแหน่งของคันเกียร์ตลอดเวลาทำให้ผู้ขับสามารถเลือกเปลี่ยนเกียร์ได้ตามต้องการคือต้องการลากรอบเครื่องยนต์ให้สูง ๆแล้วค่อยเปลี่ยนเกียร์เพื่ออัตราเร่งที่ดีหรือต่อเนื่องยิ่งกว่สในโปรแกรมSportหรือPowerหรือต้องการเชนจ์เกียร์ลงมาในเกียร์ต่ำเพื่อการใช้เครื่องยนต์ช่วยเบรคได้ตามต้องการเช่นเดียวกับการขับรถเกียร์ธรรมดาซึ่งดีกว่าตรงไม่ต้องเหยียบคลัทช์ทำให้มีความคล่องตัวและสนุกกว่าและจะทำได้เฉพาะรถที่มีโปรแกรมนี้เท่านั้นหากเป็นรุ่นที่ไม่มีปุ่มHoldหรือManualให้เลือกการขับขี่จะทำได้เพียงการเข้าเกียร์ในตำแหน่งต่างๆ ด้วยผู้ขับเช่นกันแต่จังหวะการเปลี่ยนเกียร์อาจจะไม่เปลี่ยนตามการโยกคันเกียร์ในทันทีทันใด เช่นเมื่อต้องการเชนจ์เกียร์เพื่อให้เครื่องยนต์ช่วยเบรคในขณะที่เครื่องยนต์มีความเร็วรอบสูงๆเกียร์จะไม่ยอมเปลี่ยนตามเพราะในโปรแกรมของภายในตัวเกียร์ได้ตั้งให้มีการเปลี่ยนเกียร์ตามสภาพความเร็วรอบเครื่องยนต์และแรงบิดจากเพลากลางเมื่อรอบเครื่องยนต์ยัง
ปุ่มHoldหรือAuto Manual
สูงมันจึงไม่ยอมเปลี่ยนเพราะรับคำสั่งมาว่าในรอบขนาดนี้มันจะต้องเปลี่ยนเกียร์ให้สูงขึ้นเมื่อเราโยกคันเกียร์มาในเกียร์ต่ำก็เลยยังไม่เปลี่ยนตำแหน่งตามลงมาจนกว่ารอบเครื่องยนต์จะลดลงซึ่งต้องเสียเวลาไปชั่วระยะอึดใจตั้งแต่ถอนคันเร่ง

การขับรถลงภูเขาควรระวังไว้เช่นกันในกรณีนี้อย่าปล่อยให้รถไหลในความเร็วสูงๆแล้วมาเชนจ์เกียร์เพราะถ้าความเร็วรอบเครื่องสูงเกินกำหนดเกียร์จะไม่เปลี่ยนทันทีทันใดหากไม่มีโปรแกรมHoldกับManualอย่างใดอย่างหนึ่งผู้ขับจะต้องใช้การแตะเบรคช่วยให้รอบเครื่องลดลง การขับที่ถูกวิธีคือ เมื่อขับอยู่ในตำแหน่งเกียร์ 3และเมื่อเห็นว่าความชันของเส้นทางที่ลงมีมากจนแรงหน่วงไม่พอในเกียร์นี้และรถเริ่มเพิ่มความเร็วขึ้นควรรีบเชนจ์มาเกียร์ 2 แต่เนิ่น ๆ ตำแหน่งเกียร์จะเปลี่ยนมาทันที

การออกรถในโปรแกรมนี้จะทำได้เช่นเดียวกับเกียร์ธรรมดาทุกประการคือเริ่มออกรถในตำแหน่งเกียร์ 1 หรือLและสามารถเปลี่ยนเกียร์ 2ได้ในความเร็วรอบเครื่องต่าง ๆ กันตามต้องการไม่ว่าจะเอาแบบลากรอบสูงหรืออยากเปลี่ยนแบบนิ่ม ๆที่รอบปานกลางไปตามลำดับจนถึงตำแหน่งDซึ่งในช่วงเกียร์ 2ได้ในความเร็วรอบเครื่องต่าง ๆ กันตามต้องการไม่ว่าจะเอาแบบลากรอบสูงหรืออยากเปลี่ยนแบบนิ่ม ๆที่รอบปานกลางไปตามลำดับจนถึงตำแหน่งDซึ่งในช่วงเกียร์ 3กับ 4 ก็ใช้ปุ่มODร่วมด้วยเท่านั้นรถก็จะมีการเปลี่ยนเกียร์ครบทั้ง 4 เกียร์การเชนจ์เกียร์ก็ทำได้เช่นเดียวกันโดยย้อนกลับจากตอนออกรถ

“KickDown”
 KickDown
โปรแกรมนี้จะมีในรถเกียร์ออโตทุกรุ่นซึ่งไม่มีปุ่มให้กดโดยจะอยู่ที่คันเร่งนั่นเองคือการที่เมื่อเราต้องการเชนจ์เกียร์มาในเกียร์ต่ำเพื่อการเร่งแซงก็เพียงแต่กดดันคันเร่งลงไปให้มิดเกียร์จะเปลี่ยนลงไปเป็นเกียร์ต่ำกว่าเกียร์ที่ใช้อยู่และรอบเครื่องยนต์จะเพิ่มขึ้นเพราะเราเหยียบคันเร่งในตำแหน่งเร่งสุดรถจะมีการพุ่งหรือสปริ้นท์ตัวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการเร่งแซงเมื่อแซงเสร็จเรียบร้อยแล้วความเร็วความเร็วรถเพิ่มขึ้นก็จะมีการเปลี่ยนเกียร์กลับมาในเกียร์สูงตามเดิมโดยเราไม่ต้องทำอะไรกับคันเกียร์นอกจากการเร่งแซงแล้วก็ยังใช้ในโอกาสอื่น ๆ เช่นการขึ้นที่สูงชัน

ที่มา : http://www.asnbroker.co.th

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง Asn Broker Blog ,Asn Broker Blogspot , Asn Broker Exteen , Asn Broker Wikidot , Asn Broker on Wordpress , Asn Broker Journal Blog
 
Motor Insurance


วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2558

รวมโปรโมชั่น Motor Expo 2015 #ข่าวรถ #MotorExpo #ประกันภัยรถยนต์ #ต่อประกันรถยนต์ #ประกันรถเก๋ง

รวมโปรโมชั่น Motor Expo 2015 #ข่าวรถ #MotorExpo #ประกันภัยรถยนต์ #ต่อประกันรถยนต์ #ประกันรถเก๋ง
รวมโปรโมชั่น Motor Expo 2015 #ข่าวรถ #MotorExpo #ประกันภัยรถยนต์ #ต่อประกันรถยนต์ #ประกันรถเก๋ง

กลับมาอีกครั้ง กับ งาน รถครั้งยิ่งใหญ่ ในวันนี้ ASN broker นำโปรโมชั่น งานทั้งหมด มาให้ได้ชมกันครับ เริ่มกันที่
*******************************
VOLKSWAGEN โฟล์คสวาเกน
*******************************
VOLKSWAGEN โฟล์คสวาเกน
Volkswagen ยนตรกรรมสุดหรูเพียบพร้อมความปลอดภัย จัดโปรโมชั่นพิเศษในงานมอเตอร์โชว์ 2015 ด้วยข้อเสนอพิเศษ
เหนือระดับ...กับมาตรฐานการออกแบบโครงสร้างเบาะที่นั่งภายในห้องโดยสารที่มีความปลอดภัยสูงสุด ระดับ M1 โดยสถาบัน DEKRA ประเทศเยอรมนี พร้อมใบรับรองคุณภาพจากโฟล์คสวาเกนเยอรมนี เพิ่มความสบายใจให้กับลูกค้ารถยนต์โฟล์คสวาเกนทุกท่าน ด้วยข้อเสนอพิเศษ! เฉพาะในงานมอเตอร์โชว์ 2015
 • ฟรีค่าบำรุงรักษาตามระยะทาง 5 ปี / 105,000 กิโลเมตร (Maintenance)
 • รับประกันคุณภาพ 2 ปี / ไม่จำกัดระยะทาง (Warranty)
 • Thaiyarnyon Roadside Assistance 5 ปี
และสามารถเลือกเพิ่มได้อีก 2 รายการ
 • ฟิล์มกันรอยสะเก็ดหิน ออโต้ซคิน autoZkin (ปกป้องกระจกบานหน้า,ฝากระโปรงหน้า,ไฟหน้าและบังโคลน) หรือ
 • ฟิล์ม 3เอ็ม (3M)  รุ่น Crystalline มูลค่า 23,500 บาท และ Rack จาก THULE มูลค่า 34,000 บาท หรือ
 • ประกันชั้นหนึ่ง ฟรี 1 ปี มูลค่า 55,000 บาท
และ รับฟรี!!! "พวงกุญแจสุดเท่" จากไทยยานยนตร์เพียงบอกว่า เข้าเยี่ยมชมบูธไทยยานยนตร์ในมอเตอร์โชว์ 2015 จาก checkraka.com เท่านั้น... 
 
 
*************************
TOYOTA
*************************
TOYOTA
 
ลุ้นรับคนละ 100,000 บาท ทั้งคนซื้อและคนแนะนำ ฟรี! ประกันภัยชั้น 1 พร้อมรับข้อเสนอเดียวกับ Motor Show 2015 วันนี้ - 5 เมษายน 2558 
TOYOTA
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูมผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าใกล้บ้านท่าน หรือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2386-2000 หรือโทรฟรีต่างจังหวัด เฉพาะหมายเลข หรือ www.toyota.co.th หรือไปชมในงาน Motor Show 2015 พร้อมข้อเสนอเฉพาะในงานได้ที่บูธ A สอบถามเพิ่มเติมหมายเลข 1800-238-444 ให้บริการลูกค้า 24 ช.ม. ทุกวัน

***********************
NISSAN
***********************
NISSAN
Nissan จัดโปรโมชั่นก่อนงานมอเตอร์โชว์ เลือกชมก่อนใคร
นิสสัน เอ็นพี 300 นาวาร่า ใหม่ ดับเบิ้ล แค็บ และ คิง แค็บ
 • ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่ง Nissan Premium Protection 1 ปี
เลือกรับข้อเสนอพิเศษ*:
 • อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 1.99%** (เงินดาวน์เริ่มต้น 25% ระยะเวลาผ่อนชำระ 24-48 เดือน)
 • ดาวน์เริ่มต้น 5%, ผ่อนนานสูงสุด 84 เดือน หรือ
 • Nissan Easy Pay ผ่อนเริ่มต้นเพียง 4,444 บาท (ช่วงแรก (งวดที่ 1-48), เงินดาวน์ 179,999 บาท คำนวณจากรุ่น K/C S 6MT) หรือ
 • คูปองน้ำมัน มูลค่า 10,000 บาท***
* เงื่อนไขนี้สำหรับลูกค้าที่เช่าซื้อกับบริษัท นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เท่านั้น
** สำหรับรถ King Cab เท่านั้น และเฉพาะผู้แทนจำหน่ายฯ ที่ร่วมโครงการ
*** สำหรับรถ King Cab ระบบขับเคลื่อน 2 ล้อ รุ่น S 6MT, E 6MT และ V 6MT เท่านั้น
นิสสัน เอ็นพี 300 นาวาร่า ซิงเกิ้ล แค็บ
 • ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่ง Premium Protection 1 ปี
 • พื้นปูกระบะท้าย (Bed liner)
 • ฟรี คูปองน้ำมัน 5,000 บาท
Nissan BIG Urvanเลือกรับข้อเสนอพิเศษ*
(1) ดาวน์ต่ำสุด 10% (ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 48เดือน) หรือ
(2) Nissan Easy Pay ผ่อนเพียงวันละ 399 บาท (ช่วงแรก (งวดที่ 1-48), เงินดาวน์ 25%, คำนวนจากรุ่น High-roof Diesel ราคา 1,158,000 บาท) หรือ
(3) ผ่อนนานสูงสุด 84 เดือน (เงินดาวน์ขั้นต่ำ 25%)
* เงื่อนไขนี้สำหรับลูกค้าที่เช่าซื้อกับบริษัท นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เท่านั้น
New Nissan Livina
ฟรี ประกันภัยชั้นหนึ่ง Nissan Premium Protection 1 ปี
เลือกรับข้อเสนอพิเศษ*
 • Nissan Easy Pay ผ่อนเริ่มต้นเพียง 5,999 บาท (ช่วงแรก (งวดที่ 1-48), เงินดาวน์ 25%, คำนวณจากรุ่น 1.6 E MT ราคา 672,000 บาท) หรือ
 • ดาวน์เริ่มต้น 10%, ผ่อนนานสูงสุด 84 เดือน
* เงื่อนไขนี้สำหรับลูกค้าที่เช่าซื้อกับบริษัท นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เท่านั้น 
New Nissan Juke Minor change
 • ฟรี ประกันภัยชั้นหนึ่ง Nissan Premium Protection 1 ปี
 • ฟรี ค่าบำรุงรักษา 3 ปี หรือ 60,000 กิโลเมตร (แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน)*
เลือกรับข้อเสนอพิเศษ**
(1) สินเชื่อเบาใจ ผ่อนเริ่มต้นเดือนละ 6,499 บาท***หรือ
(2) Nissan Easy Pay ผ่อนเริ่มต้นเพียง 8,299 บาท (ช่วงแรก (งวดที่ 1-48), เงินดาวน์ 25%, คำนวณจากรุ่น 1.6 S ราคา 799,000 บาท)หรือ
(3) ดาวน์เริ่มต้น 5%, ผ่อนนานสูงสุด 84 เดือน
* เป็นค่าแรงและค่าอะไหล่ตามตารางค่าบำรุงรักษาที่บริษัทฯ กำหนด (ไม่รวมอะไหล่สิ้นเปลือง อาทิ เช่น ผ้าเบรก ยางรถยนต์ ใบปัดน้ำฝน แบตเตอรี่ รวมถึงสายพานต่างๆ เป็นต้น)
** เงื่อนไขนี้สำหรับลูกค้าที่เช่าซื้อกับบริษัท นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เท่านั้น
*** ผ่อนเริ่มต้นเดือนละ 6,499 บาท และเดือนละ 38,308 ในงวดที่ 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60 (เงินดาวน์ 25% ผ่อน 60 เดือน คำนวณจากรุ่น 1.6 S ราคา 799,000 บาท)
Nissan Juke
ฟรี ประกันภัยชั้นหนึ่ง Nissan Premium Protection 1 ปี
เลือกรับข้อเสนอพิเศษ*
(1)  อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% (เงินดาวน์ 15%, ระยะเวลาผ่อนชำระ 24-48 เดือน)หรือ (2) สินเชื่อเบาใจ ผ่อนเริ่มต้นเดือนละ 6,666 บาท**หรือ
(2)  Nissan Easy Pay ผ่อนเริ่มต้นเพียง 6,099 บาท (ช่วงแรก (งวดที่ 1-48), เงินดาวน์ 25%, คำนวณจากรุ่น 1.6E ราคา 819,000 บาท)หรือ
(3)  ดาวน์เริ่มต้น 5%, ผ่อนนานสูงสุด 84 เดือน
* เงื่อนไขนี้สำหรับลูกค้าที่เช่าซื้อกับบริษัท นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)
** ผ่อนเริ่มต้นเดือนละ 6,666 บาท และเดือนละ 39,248 ในงวดที่ 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60 (เงินดาวน์ 25% ผ่อน 60 เดือน คำนวณจากรุ่น 1.6E ราคา 819,000 บาท)
Nissan Sylphy
 • ฟรี ประกันภัยชั้นหนึ่ง Nissan Premium Protection 1 ปี
 • บัตรกำนัลนิสสัน ลีสซิ่งมูลค่า 5,000 บาท**
เลือกรับข้อเสนอพิเศษ* 
 • อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0.99%  (เงินดาวน์เริ่มต้น 20%, ระยะเวลาผ่อนชำระ 24-48 เดือน) หรือ
 • Nissan Easy Pay ผ่อนเริ่มต้นเพียง 6,565 บาท (ช่วงแรก (งวดที่ 1-48), เงินดาวน์ 25%, คำนวณจากรุ่น 1.6 S CVT ราคา 781,000 บาท)
* เงื่อนไขนี้สำหรับลูกค้าที่เช่าซื้อกับบริษัท นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เท่านั้น และเฉพาะผู้แทนจำหน่ายที่ร่วมโครงการ
** เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัท นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด และไม่สามารถใช้ร่วมกับข้อเสนอพิเศษทางการเงิน
Nissan Sylphy 1.6 S MT และ 1.6 S MT "Smart Edition"
 • ฟรี ประกันภัยชั้นหนึ่ง Nissan Premium Protection 1 ปี
 • รับข้อเสนอพิเศษมูลค่าสูงสุด 100,000 บาท*
Nissan Sylphy 1.6 E CVT CNG
 • ฟรี ประกันภัยชั้นหนึ่ง Nissan Premium Protection 1 ปี
 • บัตรกำนัลนิสสัน ลิสซิ่งมูลค่า 12,000 บาท**
เลือกรับข้อเสนอพิเศษ:
(1) อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0%* (เงินดาวน์ 20% ระยะเวลาผ่อนชำระ 24-48 เดือน)หรือ
(2)  Nissan Easy Pay ผ่อนเริ่มต้นเพียง 6,999 บาท* (ช่วงแรก (งวดที่ 1-48), เงินดาวน์ 25%)หรือ
(3)  คูปองน้ำมัน มูลค่า 40,000 บาท
   
* เงื่อนไขนี้สำหรับลูกค้าที่เช่าซื้อกับบริษัท นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เท่านั้น และเฉพาะผู้แทนจำหน่ายที่ร่วมโครงการ
** เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัท นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด และไม่สามารถใช้ร่วมกับข้อเสนอ "คูปองน้ำมันมูลค่า 40,000 บาท"
Nissan Pulsar DIG Turbo
ฟรี ประกันภัยชั้นหนึ่ง Nissan Premium Protection 1 ปี
คูปองน้ำมัน มูลค่า 80,000 บาท
เลือกรับข้อเสนอพิเศษ* **
(1) Nissan Easy Pay ผ่อนเริ่มต้นเพียง 10,599 บาท (ช่วงแรก (งวดที่ 1-48), เงินดาวน์ 25%)หรือ
(2)  ดาวน์ต่ำเพียง 10%, ผ่อนนานสูงสุด 84 เดือน
*เงื่อนไขนี้สำหรับลูกค้าที่เช่าซื้อกับบริษัท นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เท่านั้น
New Nissan X-Trail
 • ฟรี ประกันภัยชั้นหนึ่ง Premium Protection 1 ปี
 • ฟรี ค่าบำรุงรักษา 3 ปี หรือ 60,000 กิโลเมตร*
เลือกรับข้อเสนอพิเศษจาก Nissan Leasing**
 • อัตราดอกเบี้ยต่ำ 2.44%* หรือ
 • ผ่อนสบายๆ เพียง 9,898 บาท กับ Nissan Easy Pay
 • ดาวน์เริ่มต้น 5%, ผ่อนนานสูงสุด 84 เดือน
*เป็นค่าแรงและค่าอะไหล่ตามตารางค่าบำรุงรักษาที่บริษัทฯ กำหนด (ไม่รวมอะไหล่สิ้นเปลือง อาทิ เช่น ผ้าเบรก ยางรถยนต์ ใบปัดน้ำฝน แบตเตอรี่ รวมถึงสายพานต่างๆ เป็นต้น)
**เงื่อนไขนี้สำหรับลูกค้าที่จัดไฟแนนซ์กับ Nissan Leasing เท่านั้น และเฉพาะผู้แทนจำหน่ายที่ร่วมโครงการ 
New Nissan Teana
 • ฟรี ประกันภัยชั้นหนึ่ง Nissan Premium Protection 1 ปี
เลือกรับข้อเสนอพิเศษ**
 • อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0%** (เงินดาวน์เริ่มต้น 25% ระยะเวลาผ่อนชำระ 24-48 เดือน) หรือ
 • Nissan Easy Pay ผ่อนเริ่มต้นเพียง 10,399 บาท (ช่วงแรก (งวดที่ 1-48), เงินดาวน์ 25%, คำนวณจากรุ่น 200XE ราคา 1,270,000 บาท)
 • ดาวน์เริ่มต้น 5%, ผ่อนนานสูงสุด 84 เดือน
 • คูปองน้ำมัน มูลค่า 20,000 บาท*
* เงื่อนไขนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับข้อเสนอ "อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0%"
** เงื่อนไขนี้สำหรับลูกค้าที่เช่าซื้อกับบริษัท นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เท่านั้น และเฉพาะผู้แทนจำหน่ายฯ ที่ร่วมโครงการ
New NISSAN MARCH (ยกเว้นรุ่น 1.2 S MT)
ฟรี ประกันภัยชั้นหนึ่ง Nissan Premium Protection 1 ปี*
เลือกรับข้อเสนอพิเศษ**
(1) อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% (เงินดาวน์ 20%, ระยะเวลาผ่อนชำระ 24-48 เดือน) หรือ
(2) ดาวน์เริ่มต้น 9.9% (อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 2.09%, ระยะเวลาผ่อนชำระ 48 เดือน)
(3) Nissan Easy Pay ผ่อนเริ่มต้นเพียง 3,737 บาท (ช่วงแรก (งวดที่ 1-48), เงินดาวน์ 25%, คำนวณจาก 1.2 E MT ราคา 447,000 บาท)
* เงื่อนไขนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับข้อเสนอ "อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0%"
** เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัท นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด และไม่สามารถใช้ร่วมกับข้อเสนอพิเศษทางการเงิน
New Nissan Almera
ฟรี ประกันภัยชั้นหนึ่ง Nissan Premium Protection 1 ปี*
เลือกรับข้อเสนอพิเศษ**
(1)  อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% (เงินดาวน์ 20%, ระยะเวลาผ่อนชำระ 24-48 เดือน)หรือ
(2)  ดาวน์เริ่มต้น 9.9% (อัตราดอกเบี้ย 2.9%, ระยะเวลาผ่อนชำระ 48 เดือน)  หรือ
(3)  Nissan Easy Pay ผ่อนเริ่มต้นเพียง 3,737 บาท (ช่วงแรก (งวดที่ 1-48), เงินดาวน์ 25%, คำนวณจากรุ่น 1.2 S MT ราคา 433,000 บาท)
 *เงื่อนไขนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับข้อเสนอ "อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0%"
** เงื่อนไขนี้สำหรับลูกค้าที่เช่าซื้อกับบริษัท นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เท่านั้น และเฉพาะผู้แทนจำหน่ายฯ ที่ร่วมโครงการ 
ระยะเวลาแคมเปญวันนี้ - 30 เมษายน 2558

*********************
MAZDA
*********************
Mazda
Mazda สปอร์ตแรง สปีดเร้าใจ กับข้อเสนอก่อนมอเตอร์โชว์ 2015 
ข้อเสนอพิเศษตั้งแต่วันนี้ถึง 5 เมษายน 2558 ที่โชว์รูมทั่วประเทศ และบูธมาสด้าในมอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 36 ปี 2015            
Mazda CX-5
 • ดอกเบี้ย 1.99%*
 • บัตรกำนัล มูลค่า 10,000 บาท**
 • Mazda Care 3 ปี***
 • ประกันภัยชั้นหนึ่ง 1 ปี*
*ยกเว้นรุ่น 2.5S, ดาวน์ 25% นาน 48 เดือน
**รับเอกสิทธิ์ส่วนลดหรือบัตรกำนัล มูลค่า 10,000 บาท
***บัตรกำนัลบำรุงรักษานาน 3 ปี หรือ 60,000 กิโลเมตร (อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน) ทุกรุ่น
All-New Mazda 2
 • ดอกเบี้ย 2.22% ฟรีประกันภัยชั้น 1*
 • พร้อมส่วนลดหรือบัตรกำนัล มูลค่า 5,000 บาท**
*ดาวน์ 25% นาน 48 เดือน สำหรับ มาสด้า 2 ใหม่ เครื่องยนต์สกายแอคทีฟคลีนดีเซล 1.5 ลิตร
**รับเอกสิทธิ์ส่วนลดหรือบัตรกำนัลมูลค่า 5,000 บาท
All-New Mazda 3
 • ดอกเบี้ย 2.22% ฟรีประกันภัยชั้น 1*
 • พร้อมส่วนลดหรือบัตรกำนัล มูลค่า 10,000 บาท**
*ดาวน์ 25% นาน 48 เดือน สำหรับ มาสด้า 3 ใหม่ เครื่องยนต์สกายแอคทีฟเบนซิน 2.0 ลิตร
**รับเอกสิทธิ์ส่วนลดหรือบัตรกำนัลมูลค่า 10,000 บาท
Mazda BT-50 PRO
 • ผ่อนเพียง 7,299 บาท/เดือน หรือ
 • ดอกเบี้ย 0% นาน 4 ปี** พร้อมฟรีประกันภัยชั้น 1
*คำนวณจากรุ่น FSC 2.2 V ราคา 662,000 บาท
**ดาวน์ 35% เฉพาะรุ่น FSC 2.2 V, Hi-Racer, Hi-Racer ABS Eclipse/DBL 2.2 Hi-Racer, Hi-Racer ABS AT, Hi-Racer ABS Eclipse, Hi-Racer AT ABS/Leather, Hi-Racer AT ABS/Leather Eclipse
เงื่อนไข
 • ข้อเสนอในโฆษณานี้สำหรับผู้เช่าซื้อที่ผ่านการอนุมัติสินเชื่อตามเงื่อนไขของมาสด้า ลีสซิ่ง และลูกค้าที่จองและออกรถภายในวันนี้ - 5 เมษายน 2558 เท่านั้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • อุปกรณ์มาตราฐานแตกต่างกันในแต่ละรุ่น ให้อ้างอิงจากในข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคและอุปกรณ์มาตราฐาน 
สอบถามเพิ่มเติมมาสด้าสปีดไลน์ 0-2664-2888 ต่างจังหวัด (โทรฟรี) 1-800-226-408
********************
FORD
*********************
Ford
Ford มาพร้อมเงื่อนไขเดียวกันก่อนวันงานมอเตอร์โชว์ 2015
ฟอร์ด เรนเจอร์ ใหม่
 • ผ่อน 0% นาน 60 เดือน (ดาวน์ 25%) พร้อมฟรีประกันภัยชั้น 1 (สำหรับ Open Cab และ Double Cab ทุกรุ่น) ***
 • ผ่อน 1.99% นาน 60 เดือน (ดาวน์ 25%) พร้อมฟรีประกันภัยชั้น 1 สำหรับ Wildtrak ทุกรุ่น***
ฟอร์ด เฟียสต้า (รุ่นปัจจุบัน) 
 • ฟอร์ด เฟียสต้า ผ่อน 0% นาน 72 เดือน (ดาวน์ 20% ) พร้อมฟรีประกันภัยชั้น 1 ***
ฟอร์ด เฟียสต้า EcoBoost 5DR และ เฟียสต้า 4 DR 
 • ผ่อน 0.99% นาน 60 เดือน (ดาวน์ 25% ) พร้อมฟรีประกันภัยชั้น 1 (ทุกรุ่น ยกเว้น EcoBoost)***
 • ผ่อน 0.99% นาน 48 เดือน (ดาวน์ 25% ) พร้อมฟรีประกันภัยชั้น 1 (สำหรับรุ่น EcoBoost )***
ฟอร์ด เอคโค่สปอร์ต 
 • ผ่อน 0.99% นาน 48 เดือน (ดาวน์ 25% ) พร้อมฟรีประกันภัยชั้น 1 (ทุกรุ่น ยกเว้นรุ่น Titanium และ Titanium: SVP Package)***
 • ผ่อน 1.49% นาน 48 เดือน (ดาวน์ 25% ) พร้อมฟรีประกันภัยชั้น 1 (สำหรับรุ่น Titanium และ Titanium: SVP Package) ***
ฟอร์ด โฟกัส ใหม่ 
 • ผ่อน 0% นาน 72 เดือน (ดาวน์ 25% ) พร้อมฟรีประกันภัยชั้น 1 สำหรับรุ่น Ambiente ***
 • ผ่อน 0% นาน 60 เดือน (ดาวน์ 25% ) พร้อมฟรีประกันภัยชั้น 1 สำหรับรุ่น Trend และ Titanium***
***โปรโมชั่นพิเศษเมื่อเช่าซื้อผ่านฟอร์ด ลีสซิ่งเท่านั้น วันนี้ - 30 เมษายน 2558 ที่โชว์รูมฟอร์ด ทั่วประเทศ  
 โปรโมชั่นพิเศษสำหรับลูกค้าฟอร์ด รับเพิ่ม ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่ง 1 ปี สำหรับลูกค้ารถยนต์ฟอร์ด และสมาชิกในครอบครัว* และลูกค้ากลุ่มข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ (*สมาชิกในครอบครัว รวมถึงบิดามารดา, คู่สมรส, พี่น้องร่วมบิดามารดา และบุตร)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Call Center โทร. 0-2686-5899 (กรุงเทพฯ) หรือ โทร. 1-800-225-449 (ต่างจังหวัดโทรฟรี)
***********************
MITSUBISHI
************************
MITSUBISHI
Mitsubishi เลือกรถลุ้นทองคำ 58 บาท วันนี้ ถึง 5 เมษายน 2558*****  พร้อมโปรโมชั่นพิเศษ ดาวน์เริ่มต้นเพียง 10%* หรือ ผ่อนนานสูงสุด 84 เดือน* พร้อมรับบัตรของขวัญมูลค่าสูงสุด 25,000 บาท** และฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งทุกรุ่น***
พิเศษ !! ต้อนรับปีแห่งความสุข 2558 กับ Mitsubishi Happy Festival เมื่อจองและออกรถยนต์มิตซูบิชิรุ่นใดก็ได้ มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลใหญ่ ทองคำหนัก 58 บาท, ทองคำหนัก 1 บาท 200 รางวัล และบัตรน้ำมันมูลค่า 10,000 บาท 379 รางวัล รวม 580 รางวัล มูลค่ากว่า 8 ล้านบาท
เงื่อนไข: financial campaign เฉพาะลูกค้าที่จองและรับรถภายในวันที่ 1  - 31 มี.ค. 58 *ดาวน์เริ่มต้น 10% หรือ ผ่อนนานสูงสุด 84 เดือนเฉพาะไทรทันรุ่นใหม่เท่านั้นสำหรับปาเจโร่สปอร์ต ดอกเบี้ย 0% ดาวน์ 25% ผ่อน 48 เดือน, มิราจ แอททราจและแลนเซอร์ อีเอ็กซ์ ดอกเบี้ยต่ำสุด1.45% ดาวน์ 25% ผ่อน 48 เดือน
เงื่อนไขขึ้นอยู่กับสถาบันการเงินที่ร่วมรายการ
**รับฟรีบัตรกำนัลจากมิตซูบิชิ มูลค่า 25,000 บาท เฉพาะปาเจโร สปอร์ตเท่านั้น สำหรับมิราจ แอททราจ ไทรทันใหม่และแลนเซอร์อีเอ็กซ์ รับฟรีบัตรกำนัลจากมิตซูบิชิมูลค่า 10,000 บาท
***ทุกรุ่นรับฟรีประกันภัยชั้นหนึ่ง 1 ปี พร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชม.
Mitsubishi Mirage ดอกเบี้ยต่ำ 1.45% * และรับฟรีบัตรของขวัญ มูลค่า 10,000 บาท**
พร้อมรับฟรีประกันภัยชั้น 1*** 
****เงื่อนไข financial campaign เฉพาะลูกค้าที่จองและรับรถภายในวันที่ 1 - 31 มี.ค. 58* ดาวน์ 25% ผ่อน 48 เดือน ขึ้นอยู่กับสถาบันการเงินที่ร่วมรายการ
**รับฟรีบัตรกำนัลจากมิตซูบิชิ มูลค่า 10,000 บาท
***ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่ง 1 ปี พร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชม.
Mitsubishi Attrage ดอกเบี้ยต่ำ 1.45% *และรับฟรีบัตรของขวัญมูลค่า 10,000 บาท**  พร้อมรับฟรีประกันภัยชั้น 1*** 
Lancer EX ดอกเบี้ยต่ำ 1.45% * รับฟรีบัตรของขวัญมูลค่า 10,000 บาท**  พร้อมรับฟรีประกันภัยชั้น 1*** 
All New Triton ไทรทันใหม่ทุกรุ่น  ดาวน์ต่ำเริ่มต้นเพียง 10%*  หรือผ่อนนานสูงสุด 84 เดือน**  พร้อมรับฟรีบัตรของขวัญมูลค่า 10,000 บาท*** พร้อมฟรีประกันภัยชั้น 1****
Pajero Sport ดอกเบี้ย 0%* (ประหยัดค่าดอกเบี้ยได้มากถึง 94,000 บาท) รับฟรีบัตรของขวัญมูลค่า 25,000 บาท**     พร้อมรับฟรีประกันภัยชั้น 1*** 
รายละเอียดและเงื่อนไขในการร่วมชิงรางวัล
 • ลูกค้ามีสิทธิรับคูปองชิงรางวัล 1 ใบต่อการจองรถมิตซูบิชิ 1 คัน โดยกรอกรายละเอียดลงในคูปองให้ถูกต้องครบถ้วนทั้ง 2 ส่วน คูปองส่วนของลูกค้าให้ลูกค้าเก็บคูปองไว้ เพื่อนำมาใช้แสดงเป็นหลักฐานในการรับรางวัล สำหรับคูปองส่วนของผู้จำหน่าย ให้ทางผู้จำหน่ายจัดส่งมายังสำนักงานใหญ่สำหรับจับรางวัล
 • ของรางวัลเป็นทองคำน้ำหนัก 58 บาท มูลค่ารางวัลละ 1,094,300 บาท จำนวน 1 รางวัล  ทองคำน้ำหนัก 1 บาท มูลค่ารางวัลละ 18,970 บาท จำนวน 200 รางวัล และ บัตรน้ำมัน มูลค่ารางวัลละ 10,000 บาท จำนวน 379 รางวัล รวมของรางวัลจำนวนทั้งหมด 580 รางวัล คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น  8,678,300  บาท
 • จับรางวัลจำนวน 1 ครั้ง ณ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 88 หมู่ที่ 11 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี วันที่ 24 เมษายน 2558 เวลา 10:00 น. จำนวน  580 รางวัล  และจะทำการประกาศผลรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล ทางเว็ปไซต์ www.mitsubishi-motors.co.th  ในวันที่ 30 เมษายน 2558
 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและที่สุด
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การมอบรางวัลสำหรับคูปองชิงโชคที่มีรายละเอียดถูกต้องตามกติกาการร่วมชิงรางวัลเท่านั้น
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • พนักงานบริษัทมิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทในเครือคณะกรรมการดำเนินโครงการและครอบครัวและลูกค้าที่ซื้อรถในลักษณะเชิงพาณิชย์ (Fleet) ไม่มีสิทธิเข้าร่วมชิงรางวัลภายใต้โครงการนี้
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.mitsubishi-motors.co.th
 
**********************
CHEVROLET
**********************
Chevrolet จัดโปรโมชั่นเรียกน้ำย่อย ด้วยข้อเสนอสุดพิเศษไม่ต้องรอ Motor show 2015 
เชฟโรเลต โซนิค รุ่นปี 14.5 1.6L 4 ประตู และ 5 ประตู ดอกเบี้ย 0% ผ่อนนาน 84 เดือน ดาวน์ 25% พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งนาน 1 ปี
เชฟโรเลต แคปติวา รุ่นปี 14 2.4L AT LSX ดอกเบี้ย 0% ผ่อนนาน 72 เดือน ดาวน์ 25% พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งนาน 1 ปี
เชฟโรเลต โคโลราโด รุ่นปี 15 X-Cab 2.5L LT / C-Cab 2.5L LS1 และ C-Cab 2.5L LT Z71 ดอกเบี้ย 0% ผ่อนนาน 60 เดือน ดาวน์ 25% พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งนาน 1 ปี
เชฟโรเลต เทรลเบลเซอร์ รุ่นปี 14 2.8L 2WD LT ผ่อนเริ่มต้นที่ 9,999 บาท/เดือน ดอกเบี้ย 0.89% ผ่อนนาน 84 เดือน ดาวน์ 30% เชฟโรเลต เทรลเบลเซอร์ รุ่นปี 14 ดอกเบี้ย 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งนาน 1 ปี : 2.5L 2WD MT ดาวน์ 25% ผ่อน 48 เดือน / 2.8L 2WD LTZ ดาวน์ 30% ผ่อน 48 เดือน / 2.8L 2WD LT ดาวน์ 25% ผ่อน 48 เดือน
เชฟโรเลต สปิน 1.5L LTZ ดอกเบี้ย 0% นาน 60 เดือน ดาวน์ 25% พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งนาน 1 ปี
เชฟโรเลต ครูซ รุ่นปี 14 1.8 AT LT และ 1.8 AT LTZ ดอกเบี้ย 0% นาน 36 เดือน ดาวน์ 25% พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งนาน 1 ปี
เมื่อซื้อหรือจองรถวันนี้ถึง 5 เมษายน 2558 โดยมีเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด 
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 1734 หรือเว็บไซต์ www.chevrolet.co.th
 
 
*********************
LEXUS
*********************
 
LEXUS
Lexus - (เล็กซัส) มาพร้อมโปรโมชั่นที่ไม่ควรพลาด สำหรับรุ่น RX, ES, CT and IS
 • RX270 : Exclusive offers 0% interest rate for 5 years* plus free one year first class insurance**
 • ES : Exclusive offers 0% interest rate for 5 years* plus free one year first class insurance**
 • IS : Exclusive offers 0% interest rate for 4 years* plus free one year first class insurance**
 • CT : Exclusive offers 0% interest rate for 4 years* plus free one year first class insurance**
Remark
*For 25% down payment.
*These options are for customers who have booked and been approved by Toyota Leasing (Thailand) co., Ltd. From today – 5thApril 2015. They are non – refundable and non – exchangeable for cash.
**One-year free first-class insurance excluding the Compulsory Motor Insurance.
**************************
HYUNDAI
**************************
HYUNDAI
ฮุนไดชวนลูกค้า "รับ - คำ - ท้า" ทดลองสมรรถนะรถยนต์ พร้อมรับเงื่อนไขพิเศษเดียวกับงาน "มอเตอร์โชว์" ตั้งแต่วันนี้
 • ทดลองขับ All-New Elantra Sport รับบัตรชมภาพยนตร์ฟรี
 • รับแคมเปญ "สุดคุ้ม" ทุกรุ่น ก่อนงานมอเตอร์โชว์ครั้งที่ 36
 • สัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ของความคุ้มค่าคุ้มราคา พร้อมอุ่นใจกับเครือข่ายศูนย์บริการที่ขยายตัวสู่ 30 แห่งในปีนี้
All-New Hyundai Elantra Sport 1.8 GL
 • ดอกเบี้ยพิเศษ 0% ผ่อนนานสูงสุด 48 เดือน
 • Head Unit (DVD, Navigation system และกล้องช่วยจอด parking camera)
 • ฟรี ประกันภัยชั้น 1 นาน 1 ปี
All-New Hyundai Elantra Sport 1.8 GLE
 • ดอกเบี้ยพิเศษ 0% นานสูงสุด 48 เดือน หรือเลือกรับ Head Unit (DVD, Navigation system และกล้องช่วยจอด parking camera)
 • ฟรี ประกันภัยชั้น 1 นาน 1 ปี
All-New Hyundai Elantra Sport 1.8 GLS
 • ดอกเบี้ยพิเศษ 0% นานสูงสุด 48 เดือน
 • ฟรี ประกันภัยชั้น 1 นาน 1 ปี
The New Hyundai H-1 Deluxe และ H-1 Elite
 • ฟรี ประกันภัยชั้น 1 นาน 1 ปี
 • เงื่อนไขพิเศษจากโชว์รูม
The New Hyundai Grand Starex VIP และ Grand Starex Premium
 • ฟรี ประกันภัยชั้น 1 นาน 1 ปี
 • เงื่อนไขพิเศษจากโชว์รูม
The New Hyundai Tucson 2.0D 4WD
 • ดอกเบี้ยพิเศษ 0% ผ่านนาน 48 เดือน
 • ฟรีประกันภัยชั้น 1 นาน 1 ปี
All-New Hyundai Veloster Sport Turbo และ Veloster 1.8 MPI
 • ดอกเบี้ยพิเศษ 0% ผ่อนนาน 36 เดือน
 • ฟรีประกันภัยชั้น 1 นาน 1 ปี
สำหรับลูกค้าที่สนใจร่วมกิจกรรม "All-New Hyundai Elantra Sport Test Drive Challenge" สามารถติดต่อขอทดลองขับรถยนต์ All-New Hyundai Elantra Sport พร้อมรับบัตรชมภาพยนตร์ได้ที่โชว์รูมฮุนไดทั้ง 23 แห่งทั่วประเทศ ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 12 เมษายนนี้ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.hyundai-motor.co.th หรือ www.facebook.com/hyundaithailand 
พร้อมสอบถามและรับข้อเสนอพิเศษก่อนงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ได้ที่โชว์รูมฮุนไดทั่วประเทศ ตั้งแต่วันนี้จนถึง 30 เมษายน 2558
*****************************
HONDA
****************************
HONDA
ฮอนด้า โปรโมชั่นแรงไม่รอมอเตอร์โชว์ เริ่มก่อนได้ก่อน มีสิทธิ์ก่อนใคร!
 • Honda All-New Mobilio ดอกเบี้ยต่ำ 1.99% หรือฟรีประกันภัย*
 • Honda All-New Jazz ดอกเบี้ยต่ำ 1.59% หรือเลือกฟรีประกันภัย
 • Honda All-New City และ City CNG ดอกเบี้ยต่ำ 0% หรือดาวน์ 0 บาท หรือผ่อน 0 บาท หรือฟรีประกันภัยชั้นหนึ่ง
 • Honda New CR-V ดอกเบี้ยต่ำ 2.09% หรือฟรีประกันภัย*
 • Honda Brio ดอกเบี้ย 0% พร้อมรับฟรีประกันภัย*
 • Honda Brio Amaze ดอกเบี้ย 0% พร้อมรับฟรีประกันภัย*
 • Honda Civic ดอกเบี้ยต่ำ 0.99% หรือฟรีประกันภัย*
 • Honda All-New Accord ดอกเบี้ยต่ำ 1.39% หรือฟรีประกันภัย* (เฉพาะรุ่น 2.4L)
 • Honda All-New Accord Hybrid ดอกเบี้ยต่ำ 1.99% หรือฟรีประกันภัย*
 • Honda New Freed ดอกเบี้ย 0% หรือฟรีประกันภัย*
 • Honda All-New Odyssey ดอกเบี้ยต่ำ 0.99% พร้อมรับฟรีประกันภัย* (เฉพาะรุ่น E)
พิเศษ ฟรีค่าแรงในการตรวจเช็คตามระยะ 30,000 - 50,000 กิโลเมตร (สำหรับ Mobilio Jazz City และ City CNG) และต่อเวลาความอุ่นใจให้นานขึ้นกับโปรแกรมฮอนด้า อัลติเมท แคร์ เพิ่มเวลารับประกันคุณภาพรถยนต์เป็น 5 ปี* (สำหรับ Brio, rio Amaze, Civic, CR-V, Accord 2.4 L, Accord Hybrid, Freed และ Honda Odyssey รุ่น E)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูมฮอนด้าทั่วประเทศ หรือศูนย์บริการฮอนด้า 24 ชม. โทร 0 2341 777 ต่างจังหวัดโทรฟรี 1 800 239 8333 หรือ www.honda.co.th
 
 
******************************
บรรยากาศภายในงาน มอเตอร์โชว์ 2015 (Motor Show 2015)
******************************
ขอบคุณภาพจาก https://www.facebook.com/BangkokMotorshow

Motorshow
 
MotorShows
 
MotorExpo
 
MotorExpo
 
MotorExpo
 
MotorExpo
 
MotorExpo
 
MotorExpo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา http://www.asnbroker.co.th
 
 
 
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง Asn Broker Blog ,Asn Broker Blogspot , Asn Broker Exteen , Asn Broker Wikidot , Asn Broker on Wordpress , Asn Broker Journal Blog
 
Motor Insurance


วันพุธที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2558

วิธีสังเกตุ เมื่อน้ำมันหยด #เรื่องน่ารู้ #ประกันภัยรถยนต์ #ต่อประกันรถยนต์ #ประกันรถเก๋ง

วิธีสังเกตุ เมื่อน้ำมันหยด #เรื่องน่ารู้ #ประกันภัยรถยนต์ #ต่อประกันรถยนต์ #ประกันรถเก๋ง
วิธีสังเกตุ เมื่อน้ำมันหยด #เรื่องน่ารู้ #ประกันภัยรถยนต์ #ต่อประกันรถยนต์ #ประกันรถเก๋ง

พวกรถใหม่มักจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องของน้ำมันหยดน้ำมันซึม (แต่ก็ไม่แน่เหมือนกันนะ) ต่างกับพวกรถเก่าอายุเยอะ เมื่อเปิดฝากระโปรงรถมักจะเห็นห้องเครื่องเขรอะไปหมด ซึ่งเกิดจากมีน้ำมันรั่วซึมออกมาแล้วมีฝุ่นมาเกาะอันที่จริงแล้วก็ถือเป็นเรื่องธรรมดา เพราะเมื่อรถวิ่งจะมีไอน้ำมันหยดเลอะเทอะ ไม่ว่าจะเป็นที่ตัวเครื่องหรือหยดลงบนพื้นก็ตาม การปล่อยปละละเลยทำเป็นไม่ในใจอาจกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้ คราวนี้จุดที่น้ำมันหยดมีอยู่หลายจุด แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเป็นน้ำมันอะไร รั่วซึมมาจากไหน มีอันตรายหรือเปล่า และที่สำคัญค่าซ่อมแพงแค่ไหน

น้ำมันเชื้อเพลิง

 Oil
ก่อนอื่นเราต้องตรวจสอบก่อนว่าเจ้าหยดน้ำมันที่เราเห้นนั้นมันเป็นน้ำมันอะไร ซึ่งเราจะดูได้จากสี กลิ่น และการสัมผัส อย่างพวกน้ำมันเบ็นซินหรือดีเซล อันนี้จะได้กลิ่นชัดซึ่งคิดว่าคงจะจำกลิ่นกันได้อยู่แล้ว เจ้าน้ำมันเบ็นซินถึงจะมีคุณสมบัติระเหยตัวเร็วจะกระทั่งไมแนน้ำมันหยด แต่กลิ่นของมันจะอยู่นาน ถ้าเห็นน้ำมันหยดหรือเพียงแค่ได้กลิ่นของน้ำมันดีเซลหรือเบ็นซินในห้องเครื่อง มันก็เป็นการแสดงให้ทราบว่ามีการรั่วไหลของระบบน้ำมันเชื้อเพลิงดังนั้นจึงไม่ควรนิ่งนอนใจ ต้องรีบนำรถไปให้ช่างตรวจเช็คทันที มิฉะนั้นรถอาจเกิดไฟไหม้ขึ้นมาแล้วจะยุ่ง

น้ำมันพาวเวอร์

 Oil
น้ำมันอีกอย่างที่มีใช้ในรถคือ น้ำมันเพาเวอร์ มีลักษณะใสกว่าน้ำมันเครื่อง แต่เหนียวข้นกว่าน้ำมันคลัทช์น้ำมันเบรคเล็กน้อย และมีกลิ่นเฉพาะตัวของมันอยู่ พวกรถที่ใช้ระบบเกียร์อัตโนมัติ เป็นไปได้ว่าน้ำมันนี้อาจรั่วซึมมาจากชุดเพาเวอร์พวงมาลัย หรือชุดเกียร์อัตโนมัติ ลำพังชุดเกียร์อัตโนมัถ้าจอดทิ้งไว้นานพอสมควร อาจมีการหยดของน้ำมันให้เห็นกันได้บ้างนิดหน่อย อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องปกติ ข้อสำคัญมันเป็นเพียงแค่การหยดไม่ใช่ไหลนองพื้น ส่วนระบบเพาเวอร์พวงมาลัยไม่สมควรมีการรั่วซึม หากพบว่ามีการรั่วซึมของเพาเวอร์พวงมาลัย ก็ต้องหาเวลาไปเจอช่างส่วนพวกรถเกียร์ธรรมดาเจอน้ำมันเพาเวอร์หยด แสดงว่ามาจากชุดพวงมาลัยเพาเวอร์แน่นอน ยกเว้นพวงมาลัยเกียร์ธรรมดาและใช้ระบบพวงมาลัยธรรมดาไม่มีเพาเวอร์หยดอยู่บนพื้นใต้ท้องรถ แบบนี้สบายใจได้เพราะต้องเป็นน้ำมันจากรถคันอื่นแน่นอน

น้ำมันเบรคและน้ำมันคลัทช์

Oil
ส่วนกรณีที่พบว่ามีน้ำมันเบรคหยดในรถหรือบนพื้น รวมทั้งน้ำมันคลัทช์สำหรับรถที่ใช้ระบบถ่ายทอดกำลังเป็นเกียร์ธรรมดา และใช้ระบบคลัทช์น้ำมันที่ไม่ได้ใช้คลัทช์สาย ทั้งน้ำมันเบรคและน้ำมันคลัทช์จะใช้เหมือนกัน โดยเฉพาะรถบางรุ่นใช้กระปุกน้ำมันใบเดียวกันด้วยซ้ำ แล้วต่อสายไปว่าจะใช้กับเบรคหรือใช้กับคลัทช์ งานนี้ก่อนอื่นควรตรวจสอบก่อนว่าใช่น้ำมันเบรคหรือเปล่า โดยการดมกลิ่นแต่ถ้าไม่รู้ว่ากลิ่นมันเป็นอย่างไร ก็เปรียบเทียบกับน้ำมันเบรคในกระปุกก็ได้ หรือให้ทดลองใช้น้ำราดลงไป ถ้าเป็นน้ำมันเบรคมันจะเปลี่ยนเป็นสีขาวขุ่นทันที

น้ำมันเครื่อง

 Oil
พวกที่เจอกันบ่อยน่าจะเป็นเรื่องการรั่วซึมของน้ำมันเครื่อง ซึ่งมีจุดรั่วซึมอยู่เยอะเหมือนกัน ถ้าพบว่ามีคราบน้ำมันเกาะอยู่ตามเสื้อเครื่องยนต์หรือหยดลงบริเวณพื้น ประการแรกน่าจะทำความสะอาดภายนอกเครื่องยนต์กันก่อน จะได้เห็นร่องรอยการรั่วซึมได้ง่ายขึ้น ว่ามันรั่วมาจากส่วนไหนกันแน่

ฝาครอบวาล์ว
 Oil
ส่วนของฝาครอบวาล์วนื้มีจุดให้น้ำมันซึมได้หลายที่ด้วยกันต้องคอยสังเกตดูจากรอยเปรอะเปื้อนว่าอยู่ตรงไหน

-ท่อหายใจ
 Oil
อันนี้จะอยู่บนฝาครอบวาล์ว แล้วทำเป็นท่อหรือสายต่อไปยังหม้อกรองอากาศ เพื่อเอาไอไปยังหม้อกรองอากาศ เพื่อเอาไปน้ำมันเครื่องส่งเข้าไปเผาไหม้อีกครั้งเป็นการลดมลภาวะ แต่คนบ้านเรามักมีความคิดริเริ่มที่แสนดี เพียงแต่ขาดความรับผิดชอบต่อสังคม นิยมเอาประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่ตั้ง พวกรถที่มีอายุการใช้งานเยอะ เครื่องยนต์เริ่มหลวม จะเกิดไอน้ำมันเครื่องเยอะกว่าปกติ เมื่อต่อเข้าไปในไส้กรองจะทำให้ไส้กรองอุดตันเร็ว จากคราบน้ำมันเครื่องไปเกาะตามไส้กรองพวกก็เลยเล่นง่ายๆ โดยการเปลี่ยนทิศทางของท่อทางเดินหรือสายไอน้ำมันเครื่อง ถอดจากไส้กรองอากาศเอามาเป่าลงพื้นแทน ไส้กรองอากาศก็ไม่สกปรกอุดตันช้า แต่ไอน้ำมันเครื่องจะไปสร้างมลภาวะอย่างไรไม่รู้และไม่สนใจ

ถ้าพบว่ามีคราบน้ำมันเครื่องมาจากท่อหายใจ เป็นไปได้ว่าตัวยึดท่ออาจหลุดหลวมคลายตัว ท่อชำรุดเสื่อมสภาพมีรอยแตกและบางทีอาจเป็นที่ปลอกวาล์วหลวม ยางตีนวาล์วเสื่อมสภาพ หรือเครื่องหลวมมากแล้ว แบบนี้ไม่ควรทนใช้น่าจะยกเครื่องไปเลยดีกว่า เพราะจะช้าหรือเร็วก็ต้องทำอยู่ดี

-ฝาปิดช่องเติน้ำมันเครื่อง สำหรับปิดกั้นไม่ให้ไอน้ำมันเครื่องและน้ำมันเครื่องกระเซ็นออกมา เมื่อพบว่ามีคราบน้ำมันเครื่องเกาะอยู่แถวฝาปิดก็แสดงว่ามันมีปัญหาแล้ว อย่างเช่น บางครั้งช่างได้เปลี่ยนถ่ายและเติมน้ำมันเครื่อง แล้วอีตอนปิดฝาหมุนไม่แน่น หรือเวลาขับรถมีการสั่นสะเทือนฝาปิดอาจคลายตัว และอีกกรณีเกิดขึ้นจากตัวฝาปิดชำรุด โดยเฉพาะส่วนของปะเก็น ซึ่งสามารถจะซื้อหามาเปลี่ยนหรือตัดเองก็ได้ราคาไม่กี่ตังค์

-ปะเก็นฝาครอบวาล์ว
ส่วนใหญ่มักนิยมเรียกกันสั้น ๆ แค่ “ปะเก็นฝาวาล์ว” และบางทีก็หดสั้นลงไปอีกเป็น “ปะเก็นวาล์ว” ก็มี ทั้งหมดนี้มันคือ ตัวเดียวกัน

บริเวณฝาสูบของเครื่องยนต์ อันใช้เป็นที่ติดตั้งอุปกรณ์พวกวาล์วต่าง ๆ ซึ่งจำเป็นต้องมีน้ำมันเครื่องมาหล่อเลี้ยงเอาไว้ป้องกันการสึกหรอ ทำความสะอาด หล่อลื่น ลดเสียงดัง และลดการสึกหรอ คราวนี้จากแรงดันของน้ำมันเครื่องที่ฉีดมาตามท่อ หรือการทำงานของวาล์วก็ดีย่อมสามารถฉีดและดีดน้ำมันเครื่องให้กระจายปลิวว่อนไปทั่วได้ เค้าจึงจำเป็นต้องมี “ฝาครอบวาล์ว” มาปิดเอาไว้ ช่วงที่เค้าปะกบเจ้าฝาครอบวาล์วปิดลงไปบนฝาสูบนี้ มันต้องมีปะเก็นรองเอาไว้ป้องกันการรั่วซึมของน้ำมันเครื่อง ต่อเมื่อใช้ไประยะหนึ่งตัวปะเก็นนี้อาจเกิดการแข็งตัวชำรุด หรือพวกสกรูว์ยึดฝาครอบวาล์วคลายตัวหลุดหลวม ซึ่งบางครั้งสกรูว์ก็ยังอยู่ของมันดี ๆ เพียงแต่เจ้าปะเก็นแข็งตัวหรือยุบตัวลงมาเอง ทำให้กลายเป็นว่าสกรูว์ขันไม่แน่น เมื่อพบว่ามีคราบน้ำมันเครื่องซึมมาจากแถวฝาครอบวาล์ว ให้ทดลองขันไล่สกรูว์ยึดฝาครอบวาล์วก่อน และการขันนั้นต้องว่ากันตามลำดับและแรงที่ขันที่ทางบริษัทกำหนดเอาไว้ ป้องกันไม่ให้ฝาครอบวาล์วบิดเบี้ยวเสียรูปทรง แต่ถ้าไม่มีคู่มือให้พยายามขันตัวฝาตรงข้ามหรือเยื้องกัน และอย่าขันแน่นซะทีเดียว ให้ขันพออยู่ก่อนแล้วขันไล่ไปเรื่อย ๆ เพิ่มแรงทีละนิดจนกระทั่งรู้สึกตึงมือหน่อย ๆ การขันแน่นหรือแรงเกินไป มักทำให้ปะเก็นชำรุดและเกิดน้ำมันรั่วซึมได้ ไม่ใช่ว่าขันแน่นแล้วจะดีเสมอไป หลังจากขันแน่นและทดลองขับใช้งานไประยะหนึ่ง หากยังพบว่ามีการรั่วซึมของน้ำมันเครื่องอีก คราวนี้ต้องซื้อหาปะเก็นฝาครอบวาล์วมาเปลื่ยน พวกรถรุ่นเก่าที่ใช้ปะเก็น “ฝาไม้ก็อก” ก็มีราคาไม่กี่สิบบาท แต่ถ้าเป็นพวกรถรุ่นใหม่คงจะหลายร้อยเหมือนกัน และก็มีรถบางรุ่นที่ไม่ได้ใช้ปะเก็น แต่ใช้พวกน้ำยาหยอดแทนปะเก็น และพวกน้ำยาเหล่านี้หลอดนึงบางทีว่ากันเป็นพันแพงกว่าปะเก็นซะอีก

ปะเก็นฝาสูบ
 
ในส่วนของปะเก็นฝาสูบที่ใช้รองรับฝาสูบประกบกับเสื้อสูบ เจ้าตัวนี้แทบไม่มีปัญหาทำให้น้ำมันเครื่องรั่วไหลออกมาให้เห็นกันภายนอก ส่วนใหญ่จะซึมอยู่ภายในเข้าไปวุ่นวายกับทางเกินน้ำมั่ง หรือห้องเผาไหม้ซะมากกว่า

ใส้กรองน้ำมันเครื่อง
 
จุดนี้พอมีให้เห็นกันได้บ่อยพอสมควร ซึ่งจะแตกต่างจากจุดอื่นตรงที่ว่าไท่ค่อยเกิดขึ้นจากการขันตัวไส้กรองไม่แน่น ถ้าจะเป็นเรื่องมักเกิดจากการขันแน่นเกินไปซะมากกว่า ทำให้ซีลยางถูกบีบอัดจนปลิ้นเกิดชำรุดฉีกขาดหรือเกิดเป็นร่องให้น้ำมันซึมออกมาได้ นอกจากนี้ก็เป็นเพราะช่างไม่ละเอียดเท่าที่ควร เวลาใส่ไส้กรองน้ำมันเครื่องตัวซีลขยับไม่เข้าที่ และที่เจออยู่หลายครั้งเกิดขึ้นจากไส้กรองของเทียมที่มีคุณภาพไม่ได้มาตรฐาน ตัวซีลยางอาจจะใหญ่ไป เล็กไป หนาไป หรือบางไป ทำให้ไม่สามารถสกัดกั้นแรงดันของน้ำมันเครื่องได้ เกิดเป็นการรั่วซึมออกมาบริเวณส่วนล่างของเครื่องยนต์ ตัวสำคัญก็คือ “ข้อเหวี่ยง” ที่ลูกสูบขยับขึ้นลงแล้วส่งกำลังมาทางก้านสูบกระทุ้งให้ข้อเหวี่ยงหมุน และเราจะใช้กำลังจากข้อเหวี่ยงนี่แหละมาหมุนเกียร์ และเพลาให้รถขับเคลื่อนไป จากส่วนท้ายของข้อเหวี่ยงที่ต่อไปยังฟลายวีล ส่วนทางด้านหน้าของข้อเหวี่ยงเค้าจะติดพูลเล่ย์เข้าไปใช้เป็นกำลังในการหมุนพวกไดชาร์จและคอมเพรสเซอร์แอร์ ซึ่งจะเห็นได้ว่าเจ้าตัวข้อเหวี่ยงมันอยู่ในเครื่อง แต่เราต่อพ่วงเอากำลังไปใช้ หมายความว่าต้องมีชิ้นส่วนของมันทะลุเสื้อเครื่องออกมา และยังเป็นการแสดงให้ทราบว่าบริเวณที่ข้อเหวี่ยงโผล่ออกมานั้น มีโอกาสที่น้ำมันเครื่องจะไหลออกมาด้วย เค้าจึงต้องทำซีลปิดกั้นเอาไว้ ถ้าอยู่ทางด้านหน้าก็เป็น “ซีลหน้าเครื่อง” ถ้าอยู่ทางด้านท้ายเครื่อง ที่มีฟลายวีลและเกียร์ประกบอยู่ ก็นเป็น “ซีลท้ายเครื่อง” ถ้าซีลหน้าเครื่องเกิดการรั่วซึม
ขึ้นมา มักจะมีน้ำมันเครื่องหยดอยู่บนพื้นให้เห็น ตรงกับตำแหน่งซีลหน้าเครื่องหรือพูลเล่ย์เครื่องยนต์นั้นเอง และถ้ามองไปที่ตัวพูลเลย์ก็จะมีคราบน้ำมันจับเขรอะ แต่ถ้าเป็นซีลท้ายเครื่องมักจะมองไม่เห็นการรั่วซึม เพราะน้ำมันเครื่องจะรั่วเข้าไปในห้องคลัทช์หรือหัวหมูคลัทช์ ลักษณะนี้มักจะเป็นประเภทน้ำมันเครื่องขาดระดับโดยไม่ทราบสาเหตุหรือหาจุดรั่วไม่เจอ

ในกรณีที่ซีลหน้าเครื่องหรือซีลหลังเครื่องรั่ว ควรรีบเปลี่ยนซีลใหม่โดยเร็ว หรือพวกรถที่ใช้สายพานขับแค็ม เมื่อถึงกำหนดเปลี่ยนสายพาน เวลาช่างเปิดหน้าเครื่องก็ควรบอกช่างให้ตรวจเช็คซีลหน้าเครื่องด้วย ถ้าพบไอน้ำมันเครื่องจับเป็นคราบแถวข้อเหวี่ยงแสดงว่าซีลเริ่มรั่วซึมแล้วให้เปลี่ยนไปเลย มิฉะนั้นไอน้ำมันเครื่องนี้จะไปจับที่สายพานทำให้สายพานลื่นเกิดอาการกระโดดข้ามร่องได้ และเวลาที่มีการถอดเกียร์เพื่อเปลี่ยนชุดคลัทช์สำหรับรถเกียร์ธรรมดา ก็ควรให้ช่างถอดตัวแผ่นฟลายวีลดูซะหน่อยว่าซีลหลังมีการรั่วซึมหรือเปล่า ถ้ายังไงจะได้ถือโอกาสเปลี่ยนซีลใหม่ไปเลย จะได้ไม่ต้องรื้อเกียร์กันบ่อย ๆ

ปะเก็นอ่างน้ำมันเครื่อง
 
อ่างน้ำมันเครื่องจะอยู่ตอนล่างของเครื่อง เป็นที่อยู่ของชุดฝักบัวดูดน้ำมันเครื่องไปหล่อเลี้ยงเครื่องยนต์ การประกบระหว่างอ่างน้ำมันเครื่องกับเสื้อเครื่องจะมีแผ่นปะเก็นหรือบางทีเค้าก็ใช้ปะเก็นเหลวที่เป็นหลอดบีบเอาน้ำยามาแทนปะเก็น ซึ่งมีลักษณะเดียวกับฝาครอบวาล์ว คือเมื่อใช้ไปนาน ๆ ก็มีโอกาสรั่วซึมได้ต้องขันสกรูว์ไล่หรือเปลี่ยนปะเก็นพวกรถรุ่นใหม่ต้องระวังให้ดี การขันสกรูว์ต้องใช้ค่าตามที่กำหนด เบามือไปก็รั่ว ใช้แรงมาไปปะเก็นชำรุดก็เกิดการรั่วได้อีก

สกรูว์ถ่ายน้ำมันเครื่อง
สกรูวถ่ายน้ำมันเครื่อง
จุดนี้จะพบว่าน้ำมันรั่วซึมบ่อย แต่ไม่ค่อยมีอันตรายเท่าไหร่เพราะมักจะรั่วซึมเพียงเล็กน้อย แต่ก็น่ารำคาญเหมือนกัน สาเหตุที่สกรูว์ถ่ายน้ำมันเกิดการรั่วซึมนั้น มักเกิดขึ้นจากเวลาถอดสกรูว์เพื่อถ่ายน้ำมันแล้วไม่มีการเปลี่ยนแหวนรองสกรุว์ด้วยเมื่อช่างเห็นว่ามีน้ำมันหยดก็จะขันอัดให้แน่นขึ้น ดีไม่ดีอาจจะทำให้เกลียวหวาน หรือแน่นจนคลายสกรูว์ไม่ออก ก็ต้องเดือดร้อนยุ่งยากถอดอ่างน้ำมันเครื่องออกมาทำเกลียวใหม่ หรือใช้ไฟเป่าให้ขยายตัวเพื่อคลายสกรูว์ออกมา

ที่มา http://www.asnbroker.co.th

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง Asn Broker Blog ,Asn Broker Blogspot , Asn Broker Exteen , Asn Broker Wikidot , Asn Broker on Wordpress , Asn Broker Journal Blog
 
Motor Insurance