วันอังคารที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2558

บังคับใช้แล้ว ระเบียบใหม่ จดทะเบียนรถส่วนตัวต้องโชว์รายได้-ถ่ายรูปที่จอดรถด้วย #ข่าว #รถยนต์ #ประกันภัยรถยนต์

บังคับใช้แล้ว ระเบียบใหม่ จดทะเบียนรถส่วนตัวต้องโชว์รายได้-ถ่ายรูปที่จอดรถด้วย #ข่าว #รถยนต์ #ประกันภัยรถยนต์
บังคับใช้แล้ว ระเบียบใหม่ จดทะเบียนรถส่วนตัวต้องโชว์รายได้-ถ่ายรูปที่จอดรถด้วย #ข่าว #รถยนต์ #ประกันภัยรถยนต์

สำหรับวันนี้ก็เป็นเรื่องของคนที่กำลังจะซื้อรถใหม่ และท่านเจ้าของรถยนต์ควรจะทราบ เพราะวันนี้ก็นับเป็นการเปิดระเบียบกรมการขนส่งทางบกฉบับใหม่ ว่าด้วยการขอจดทะเบียนรถยนต์ส่วนบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. 2558 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
MotorInsurance
ขอบคุณภาพinfographic จาก เพจ หนังสือพิมพ์ ผู้จัดการ

ซึ่งสาระสำคัญของระเบียบฉบับนี้ ทางเราก็ได้ยกเอาข้อ 5 ซึ่งเนื้อหาระบุถึงหลักเกณฑ์ในการขอจดทะเบียนรถยนต์ที่มีที่นั่งเกิน 7 ที่นั่ง แต่ไม่เกิน 12 ที่นั่งที่มีน้ำหนักรถเกิน 2,200 กิโลกรัม หรือรถยนต์ที่มีที่นั่งเกิน 12 ที่นั่ง ที่มีน้ำหนักรถเกิน 2,200 กิโลกรัม รวมทั้งรถบรรทุกที่มีน้ำหนักรถเกิน 2,200 กิโลกรัม ว่า เจ้าของรถจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ จึงสามารถจดทะเบียนรถยนต์ประเภทนี้ได้

1.มีฐานะทางการเงินที่มั่นคงและมีความจำเป็นต้องใช้รถเพื่อการส่วนตัวเท่านั้น

2.ไม่มีประวัติการกระทำความผิดเกี่ยวกับการนำรถยนต์ส่วนบุคคลไปใช้ทำการขนส่ง เพื่อสินจ้าง หรือให้บุคคลอื่น     ใช้รถของตนกระทำการดังกล่าว ตลอดระยะเวลา 3 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขอ

3.มีสถานที่จอดรถเป็นของตนเอง โดยมีพื้นที่ขนาดไม่น้อยกว่า 35 ตารางเมตรต่อ 1 คัน และมีความเหมาะสมต่อการใช้เป็นที่จอดจริง
4.ได้รับความเห็นชอบให้จดทะเบียนเป็นรถยนต์ส่วนบุคคลจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย

และนอกจากนี้ เจ้าของรถประเภทที่กล่าวมาจะต้องยื่นหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาการขอจดทะเบียน ดังนี้
 1.หลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาย้อนหลัง 2 ปี
 2.หลักฐานแสดงฐานะทางการเงินที่มั่นคง เช่น บัญชีเงินฝากธนาคารหรือสถาบันการเงิน

3.หนังสือชี้แจงเหตุผลความจำเป็นในการใช้รถคันที่ขอจดทะเบียนโดยละเอียด

4.ภาพถ่ายตัวรถ พร้อมรายละเอียดขนาดสัดส่วนและน้ำหนักของรถจากบริษัทผู้ผลิต

5.หลักฐานแสดงสถานที่จอดรถ ดังต่อไปนี้
                                                                                                     -
      -ภาพถ่ายสถานที่จอดรถขนาดไม่น้อยกว่า 7.6×12.7 เซนติเมตร จำนวน 2 รูป


      -ภาพถ่ายแสดงทางเข้า-ออก ขนาดไม่น้อยกว่า 7.6×12.7 เซนติเมตร จำนวน 2 รูป
      -แผนที่แสดงสถานที่จอดรถ ผังบริเวณที่จอดรถ และทางเข้า-ออก โดยระบุขนาดความกว้าง ความยาว
      -หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในสถานที่จอดรถ เช่น โฉนดที่ดิน นส.3 ก, นส.3 หลักฐานแสดงสิทธิอื่น ๆ

ทั้งนี้ การยื่นหลักฐานดังกล่าวไม่รวมถึงเจ้าของรถยนต์นั่งที่มีที่นั่งไม่เกิน 7 ที่นั่ง และรถยนต์นั่งที่มีที่นั่งเกิน 7 ที่นั่ง แต่ไม่เกิน 12 ที่นั่งที่มีน้ำหนักรถไม่เกิน 2,200 กิโลกรัม หรือรถยนต์บรรทุกที่มีน้ำหนักรถไม่เกิน 2,200 กิโลกรัม ซึ่งมิได้ใช้ประกอบการขนส่งเพื่อสินจ้าง

ที่มา : http://www.asnbroker.co.th 


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง Asn Broker Blog ,Asn Broker Blogspot , Asn Broker Exteen , Asn Broker Wikidot , Asn Broker on Wordpress , Asn Broker Journal Blog
 
Motor Insuranceไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น