วันอังคารที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2558

จะเช่าซื้อรถยนต์ ใช้เอกสารอะไรบ้าง ของผู้ซื้อและผู้ค้ำประกัน #เรื่องน่ารู้ #ประกันภัยรถยนต์ #ต่อประกันรถยนต์


จะเช่าซื้อรถยนต์ ใชเอกสารอะไรบ้าง ของผู้ซื้อและผู้ค้ำประกัน #เรื่องน่ารู้ #ประกันภัยรถยนต์ #ต่อประกันรถยนต์
จะเช่าซื้อรถยนต์ ใช้เอกสารอะไรบ้าง ของผู้ซื้อและผู้ค้ำประกัน #เรื่องน่ารู้ #ประกันภัยรถยนต์ #ต่อประกันรถยนต์

สวัสดีครับ วันนี้ ASN Broker กลับมาอีกครั้ง กับความรู้ดีๆ  วันนี้ เรานำข้อมูลเกี่ยวกับ เอกสาร ที่จำเป็น ในการให้เช่าซื้อรถยนต์ ของผู้ซื้อและผู้ค้ำประกัน  สำหรับผุ้ที่ต้องการมีรถหรือจะเช่าซื้อรถ
1 กรณีผู้เช่าซื้อเป็นบุคคลธรรมดาและมีแหล่งรายได้ชำระหนี้มาจากการได้รับเงินเดือนจากองค์กรเอกชน/หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ
1. สำเนาบัตรประชาชน/บัตรราชการ ซึ่งได้รับรองสำเนาถูกต้อง ต่อหน้าเจ้าหน้าที่การตลาดเรียบร้อยแล้ว
2. สำเนาทะเบียนบ้าน โดยให้ถ่ายทั้งหน้าที่ระบุเลขบ้าน พร้อมที่อยู่ และหน้าที่มีชื่อผู้เช่าซื้อ/ผู้ค้ำประกันการเช่าซื้อพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
3. Slip เงินเดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน ต้นฉบับหรือสำเนาที่รับรองสำเนาถูกต้อง มีอายุไม่เกิน 1 เดือน ก่อนวันที่ในแบบขอทำสัญญาเช่าซื้อ
4. สำเนา Bank Statement พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง โดยเจ้าหน้าที่การตลาดเปรียบเทียบความถูกต้องจากต้นฉบับ ย้อนหลัง 3-6 เดือน ขึ้นไป

เช่าซื้อรถยนต์

2 กรณีผู้เช่าซื้อเป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาที่มีกิจการส่วนตัว โดยมีการจดทะเบียนกิจการเป็นนิติบุคคล
2.1 ผู้เช่าซื้อที่เป็นนิติบุคคล
2.1.1 สำเนาหนังสือรับรองบริษัทและวัตถุประสงค์ที่ออก โดยสำรักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยมีอายุไม่เกิน 4 เดือน นับจากวันที่ขอเช่าซื้อ ซึ่งต้องระบุว่าสามารถทำนิติกรรมเช่าซื้อได้ หรือถ้าไม่ระบุจะต้องมีรายงานการประชุมของผู้ถือหุ้นประกอบ
2.1.2 สำเนาหนังสือการจดภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) ยกเว้นนิติบุคคลที่ไม่ได้เข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม
2.1.3 สำเนาหนังสือบริคณฑ์สนธิ และข้อบังคับของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน (ถ้ามี)
2.1.4 สำเนาทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี)
2.1.5 สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)
2.1.6 สำเนา Bank Statement ชื่อบัญชีในนามของกิจการ ย้อนหลัง 3-6 เดือนขึ้นไป
2.1.7 เอกสารตามข้อ 2.1 ของผู้มีอำนาจลงนามในแบบคำขอทำสัญญาเช่าซื้อและแบบคำขอค้ำประกันการเช่าซื้อซึ่งต้องเป็นผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรองบริษัท
2.2 ผู้เช่าซื้อที่เป็นบุคคลธรรมดาที่มีกิจการส่วนตัวโดยมีการจดทะเบียนกิจการเป็นนิติบุคคล
                ให้ใช้เอกสารเช่นเดียวกับข้อ 2.1 และข้อ 2.2.1
*************************
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง Asn Broker Blog ,Asn Broker Blogspot , Asn Broker Exteen , Asn Broker Wikidot , Asn Broker on Wordpress , Asn Broker Journal Blog
Motor Insurance

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น