วันอังคารที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2558

ประกาศตรึงราคา vat7% มีผล 1ต.ค.58 ถึง 30 ก.ย.59 #เรื่องเล่าเช้านี้

ประกาศตรึงราคา vat7% มีผล 1ต.ค.58 ถึง 30 ก.ย.59 #เรื่องเล่าเช้านี้
ประกาศตรึงราคา vat7% มีผล 1ต.ค.58 ถึง 30 ก.ย.59 #เรื่องเล่าเช้านี้

ราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศ ตรึงราคา Vat7% โดยให้มีผล ตั้งแต่วันที่ 1ตุลาคม58ถึง30กันยายน59

อ้างอิงจาก พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า“พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม
(ฉบับที่ ๕๙๒) พ.ศ.๒๕๕๘” โดยทั้งนี้ประกาศยังระบุให้ยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๙๒/๒๕๕๗
เรื่องการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗

โดยท้ายประกาศระบุว่าจะปรับVat9%คงเดิมเป็นสําหรับการขายสินค้าการให้บริการหรือการนําเข้าทุกกรณีซึ่งความรับผิด
ในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่๑ตุลาคมพ.ศ.๒๕๕๙เป็นต้นไป

ASNBroker(ประกันภัยรถยนต์)ขอสรุปให้นะครับ ประกาศฉบับนี้คือตรึงราคาVat7%เดิมเพิ่มอีก1ปีครับ

ที่มา http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/093/1.PDF

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น