วันจันทร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

มาดู ประวัติ ทิพยประกันภัย กันครับ !!! #ประกันภัยรถยนต์ #ต่อประกันรถยนต์ #ประกันรถเก๋ง

 ประวัติ ทิพยประกันภัยรถยนต์
มาดู ประวัติ ทิพยประกันภัย กันครับ !!! #ประกันภัยรถยนต์ #ต่อประกันรถยนต์ #ประกันรถเก๋ง

มาดู ประวัติ ทิพยประกันภัย กัน #ประกันภัยรถยนต์ #ต่อประกันรถยนต์ #ประกันรถเก๋ง
พ.ศ.2494
บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2494 โดย ฯพณฯ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ด้วยทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท


พ.ศ.2507
ทางราชการได้รับโอนหุ้นของ ฯพณฯ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ และท่านผู้หญิงวิจิตรา ธนะรัชต์ มาเป็นของกระทรวงการคลังส่วนหนึ่ง


พ.ศ.2518ทางราชการได้รับโอนหุ้นของ ฯพณฯ จอมพลประภาส จารุเสถียร เป็นของกระทรวง การคลังอีกส่วนหนึ่ง ทำให้กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทถึง 55.6% เป็นผลให้ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

พ.ศ.2533
บริษัทฯ ได้เปิดทำการที่อาคารสำนักงานใหญ่ ซึ่งเป็นของตนเอง เป็นอาคาร 7 ชั้น ตั้งอยู่ ณ 63/2 ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2533 และบริษัทฯ ยังได้รับคัดเลือกให้เป็นบริษัทดีเด่นแห่งปี ซึ่งถือเป็นเกียรติประวัติ สูงสุดของบริษัทฯและพนักงานทุกคน


พ.ศ.2536
คณะรัฐมนตรีมีมติให้กระทรวงการคลังกระจายหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัทฯ อาทิ ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของกระทรวงการคลังเหลือเพียง 5.24 %


พ.ศ.2537 
บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 80 ล้านบาทเป็น 240 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 24,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 10 บาท และในเดือนมีนาคม พ.ศ.2538 คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้แปรสภาพบริษัทฯ จากรัฐวิสาหกิจเป็นบริษัทมหาชน และในเดือนมิถุนายนปีเดียวกันนี้คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติในหลักการเรื่องการแปรรูปเป็นบริษัทมหาชน ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7 อีกทั้งยังเป็นการเตรียมการบริษัทฯ ให้มีความคล่องตัวในการดำเนินงาน และพร้อมที่จะแข่งขันในภาวะการแข่งขันเสรีของธุรกิจประกันภัยตามข้อตกลงของแกตต์ (GATT)


พ.ศ.2538
บริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัท มหาชน จำกัด ต่อกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2538 โดยมี กระทรวงการคลัง, ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน), ธนาคารออมสิน และ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่


พ.ศ.2542 
บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9002 จากสถาบัน SGS Yarsley International Certification Services Limited แห่งประเทศอังกฤษ ทำให้ทิพยประกันภัยเป็น " บริษัทประกันวินาศภัยแห่งแรกของไทยที่ได้ ISO 9002 ทุกระบบขององค์กร" 


พ.ศ.2544 
ครบรอบ 50 ปี แห่งความมั่นคง ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯได้พัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการอย่างไม่หยุดยั้ง ผนวกกับบริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นที่เป็นองค์กรที่มีความมั่นคงและมีชื่อเสียง ทำให้บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากทั้งภาครัฐ และ เอกชน ให้เป็นผู้รับประกันภัยในโครงการขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นแรงผลักดัน ให้บริษัทฯ ก้าวขึ้นสู่ ความเป็นผู้นำด้านประกันวินาศภัยของประเทศ โดยมีเบี้ยประกันภัยรับรวมติดอันดับ 2ของกลุ่มบริษัทประกันวินาศภัยกว่า 77 บริษัท และมีเบี้ยประกันภัยเบ็ดเตล็ดสูงที่สุดเป็นอันดับ 1 ของประเทศ

ทิพยประกันรถยนต์

พ.ศ.2545 บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่อง โดยนำระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2000 เข้ามาประยุกต์ใช้กับระบบเดิม เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการบริการให้ดียิ่งขึ้นอย่างสม่ำเสมอ และเพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศในการบริการ บริษัทฯจึงได้เปิด Dhipaya Service Center (DSC) หรือศูนย์ทิพยบริการเพื่อเพิ่มศักยภาพ การให้บริการแบบครบวงจร One Stop Serviceเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการอำนวยความสะดวก รวดเร็ว สำหรับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ ติดต่อทำประกัน,การติดต่อสอบถาม, การติดต่อประสานงานเรื่องต่างๆ เป็นต้น รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำทางโทรศัพท์นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้เปิด Claims Photo Centerศูนย์การบริการเคลมรูปแบบใหม่เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการให้บริการด้านสินไหมรถยนต์อีกด้วย


พ.ศ.2546 บริษัทฯ ได้รับเกียรติบัตร The Best Performance - Financials 2003 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในฐานะที่ได้รับคัดเลือกเข้าชิงรางวัลดังกล่าวเพียง 5 บริษัทเท่านั้น จากบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งหมด

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับความไว้วางใจจากรัฐบาล ให้เป็นผู้รับประกันภัยงานระดับชาติด้วย ได้แก่ การประกันภัยโรคซาร์ส หรือโรคระบบทางเดินหายใจรุนแรงเฉียบพลัน เป็นแห่งแรกของโลก, การประกันภัยการขนส่งหมีแพนด้า " ช่วง ช่วง" และ " หลินฮุ่ย" 2 ฑูตสันถวไมตรีไทย - จีน จากประเทศจีน, การประกันภัยแสตมป์มูลค่า 200 ล้านบาทในงานแสตมป์โลก และการรับประกันภัยความซื่อสัตย์ของสลากกินแบ่งรัฐบาล (เลขท้าย 3 ตัว และ 2 ตัว) และในเดือนพฤศจิกายนบริษัทได้เปลี่ยนประตูหน้าเป็นประตูด้านที่ติดกับถนนเทอดพระเกียรติ (ถนนเทียนร่วมมิตร) และใช้ชื่อประตูว่า ประตู " ทิพยเทอดพระเกียรติ" เพื่อเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์


พ.ศ.2547 
เป็นบริษัทประกันวินาศภัยแห่งแรกของโลกที่รับประกันภัย " ไข้หวัดนก" ซึ่งกำลังระบาดอย่างหนักในขณะนั้นทำให้เกษตรกรไทยลดความเสี่ยง และคลายความกังวลใจได้มากนอกจากนี้ยังเพิ่มศักยภาพการบริการด้วยการเข้าร่วมโครงการ " ประกันทันใจ ด้วยบัตรใบเดียว" ของบริษัท เบสท์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นการขอสินเชื่อประกันภัยรถยนต์ โดยใช้เพียง " บัตรประชาชน" เท่านั้น เป็นการเปิดโอกาสให้สำหรับกลุ่มลูกค้าใหม่อาทิเช่น พ่อค้า - แม่ค้า ที่ไม่มีหลักฐานแสดงรายได้ให้สามารถขออนุมัติสินเชื่อเพื่อทำประกันภัยรถยนต์ในโครงการได้ และอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าด้วยการเปิดสำนักงานตัวแทนที่ศรีราชาเป็นแห่งที่ 15

สำหรับปี 2548 ยังเน้นการขยายธุรกิจ ทั้งธุรกิจประกันภัย และการลงทุน โดยให้ความสำคัญกับการบริหารงานแบบมืออาชีพ และการพัฒนาประสิทธิภาพการบริการเพื่อให้มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องซึ่งจะนำระบบวางแปน และตั้งงบประมาณเชิงสัมฤทธิเข้ามาประยุกต์ใช้ พร้อมทั้งจะดำเนินการขยายเครือข่ายให้บริการลูกค้าได้อย่างทั่วถึงยิ่งขึ้น โดยจะเพิ่มสาขาอีก 4 แห่ง ในภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน และภาคใต้ พร้อมเพิ่มสำนักงานตัวแทนอีก 5 แห่ง จากปัจจุบันที่มีสำนักงานสาขา 15 แห่ง และสำนักงานตัวแทน 17 แห่ง


พ.ศ.2548 
นับเป็นปีที่เริ่มต้นด้วยความโศกเศร้าของคนไทยทั้งประเทศ จากเหตุการณ์มหันตภัยคลื่นยักษ์สึนามิ นำมาซึ่งความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน บริษัทฯ ได้ส่งอาสาสมัครทิพยบรรเทาภัย " หน่วยหนุมาน" พร้อมรถบรรเทาภัยเพื่อประชาชนไปให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้น และมีการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังได้ให้ความช่วยเหลือ และเป็นกำลังใจให้พี่น้องชาวไทยใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ต้องคอยผวากับเหตุการณ์ความไม่สงบที่ยืดเยื้อมานาน จึงได้จัดทำ Radio Spot เพลง " คนไทยไม่ทิ้งกัน" ขับร้องโดย คุณ กบ ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี โดยมีเนื้อหาเพื่อเป็นขวัญและ กำลังใจให้กับทุกคนในสังคม

บริษัท ฯ ได้รับความไว้วางใจจากรัฐบาลให้เป็นผู้รับประกันภัยการก่อการร้ายในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้พี่น้องใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รู้สึกอบอุ่นและมั่นใจในแผ่นดินเกิดของตัวเอง และรับประกันภัยรถยนต์ทุกประเภทที่ติดตั้งอุปกรณ์เติมก๊าซ NGV เพื่อสนองนโยบายของรัฐในการประหยัดพลังงานที่ต้องการให้ประชาชนหันมาใช้ก๊าซ NGV

บริษัท ฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 240 ล้านบาทเป็น 300 ล้านบาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน 60 ล้านบาท และยังได้ขยายการบริการสู่ภูมิภาคด้วยการเปิดสำนักงาน สาขาเพิ่มอีก 4 แห่งได้แก่ สาขาอุดรธานี สาขานนทบุรี สาขาเชียงาย และยังได้จัดทำโครงการ " Smart Branch" ฉลาดคน ฉลาดงาน ฉลาดพัฒนาสาขา เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของสาขาทั่วประเทศ และยังมีการพัฒนาบุคลากร และการพัฒนาด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ควบคู่ไปด้วย จึงมีโครงการ " Dhipaya IT Year" ด้วยสโลแกน " ทิพยพันธุ์ใหม่ ก้าวไกลกับ IT Year" เพื่อให้พนักงานมีความตื่นตัวในการใช้ IT และนำมาพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

พ.ศ.2549 
เป็นปีมหามงคลยิ่งสำหรับปวงชนชาวไทยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี บริษัทฯ จัดกิจกรรมการกุศล และกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ อาทิ การสนับสนุนการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร ตามโครงการบูรณะปฏิสังขรณ์โบราณสถาน, ร่วมทำบุญทอดกฐินพระราชทาน 33 วัด ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ประสบปัญหาภัยก่อการร้าย, ร่วมสร้างพระอุโบสถ วัดพระพุทธบาทสี่รอย จ.เชียงใหม่, ร่วมสร้างพระประธาน " พระพุทธรัตนมณีมหาปฏิมากร" เป็นต้น

และจากความมุ่งมั่นในการพัฒนาการบริการเพื่อการเป็นบริษัทประกันภัยที่เป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทฯ ได้รับรางวัลในฐานะบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่นเป็นอันดับ 3 ของผลประกอบการปี 2548 จากกรมการประกันภัย

ด้านการพัฒนาศักยภาพการให้บริการ ทิพยประกันภัยได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ได้แก่ โครงการ " ทิพยตะกาฟูล" เพื่อให้สอดคล้องกับการประกันภัยตามหลักศาสนาอิสลาม (Islamic Insurance) โครงการ " Bancassurance 2006" ที่ร่วมกับพันธมิตรคู่ค้า เช่น ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน), ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.), ธนาคารออมสิน และธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เป็นการเพิ่มช่องทางการตลาด และอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าได้เข้าถึงการบริการของบริษัทได้รวดเร็วยิ่งขึ้น โครงการ " ประกันสังคม สุขใจ เมื่อประกันภัยกับทิพย" ร่วมกับสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ฯลฯ

พ.ศ.2550 
ในวโรกาสมิ่งมหามงคลพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช บริษัทฯ จัดกิจกรรมสาธารณกุศล โครงการ " พลังบุญทิพยร่วมสร้างถวายในหลวง" เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อเพิ่มความหลากหลายในการใช้บริการกับลูกค้ามากขึ้น โดยบริษัทฯ ใช้กลยุทธ์การสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรทางการค้า จัดทำโครงการต่างๆ อาทิ โครงการเงินฝากกรุงไทยปลอดภัยกว่า บัตรเครดิตเคทีซี-ทิพยประกันภัย ไทยเทเนียม มาสเตอร์การ์ด โครงการประกันสุขภาพลูกค้าเงินฝากสงเคราะห์ของธนาคารออมสิน โครงการจำหน่าย พรบ. ผ่านกรมการขนส่งทางบก

ด้านการบริหารจัดการ บริษัทฯ ได้รับรางวัลในฐานะบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น อันดับ 2 ของผลประกอบการปี 2549 จากกรมการประกันภัย

ด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ยังได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตการณ์ภาวะโลกร้อน โดยได้ส่งเสริมให้มีการประหยัดพลังงานภายในสำนักงาน เริ่มจากการติดตั้งถังก๊าซ NGV ให้กับรถยนต์ทุกคันของบริษัทฯ เพื่อลดการใช้พลังงานจากน้ำมันปิโตรเลียม ปิดไฟทุกดวง และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นในระหว่างพักกลางวัน รณรงค์ให้พนักงานใช้บันไดแทนการใช้ลิฟท์ จัดทำถุงผ้าแจกให้กับลูกค้า และสื่อมวลชน เพื่อลดการใช้ถุงพลาสติก เป็นต้น


พ.ศ.2551 ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ทิพยประกันภัยร่วมน้อมรำลึกอาลัย แด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ และเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมพระศพ เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่พระองค์ท่านนอกจากนี้ยังได้จัดทำปฏิทินสุนัขทรงเลี้ยง ประจำปี 2552 จำหน่ายเพื่อนำรายได้สมทบทุนมูลนิธิ กว.

บริษัทฯ ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมจากการประเมินคุณภาพประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยสำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ให้อยู่ในระดับดีเยี่ยมติดต่อกันเป็นปีที่ 2

เพิ่มศักยภาพสู่ความเป็นหนึ่งแห่งการบริการด้วยการนำเสนอบัตร " TIP SMART" นับเป็นนวัตกรรมใหม่แห่งวงการประกันภัย และ " บัตรกรุงไทย-ทิพยประกันภัย พริวิเรจ วีซ่า เดบิต" (KTB-DHIPAYA Privilege VISA Debit Card) บัตรเดียวที่ให้ครบทุกด้านด้วยคุณสมบัติที่เป็นทั้งบัตรเอทีเอ็ม บัตรเดบิต และบัตรส่วนลด และยังได้รับความคุ้มครองอุบัติเหตุทุกแห่งทั่วโลกด้วย ขยายการให้บริการให้ครอบคลุมด้วยการเปิดสาขาเพิ่มอีก 2 แห่ง คือ จังหวัดสระบุรี เป็นสาขาที่ 20 และจังหวัดตรัง เป็นสาขาที่ 21

จัดกิจกรรมทำความดีไม่มีสิ้นสุด หลายโครงการเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ได้แก่ โครงการพลังบุญทิพยร่วมสร้างถวายในหลวง, โครงการปันน้ำใจให้น้องเฉลิมพระเกียรติและโครงการพลังทิพยรักษ์โลก
พ.ศ.2552เป็นปีที่เกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจไปทั่วโลก ซึ่งมีผลกระทบต่อประเทศไทย และต่อการดำเนินธุรกิจประกันวินาศภัยด้วย แต่บริษัทฯก็สามารถฟันผ่าอุปสรรคต่างๆ มาได้ ด้วยพลังกายและพลังใจของผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ที่มุ่งมั่นในการปฏิบัติงานการให้
บริการแก่ลูกค้าอย่างทุ่มเท ด้วยการพัฒนาการบริการและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่ตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้ามากที่สุดจึงก่อเกิดโครงการมากมายในปีนี้ ไม่ว่าจะเป็นโครงการ "Smart Team Tip Smart" โครงการ "เหนือกว่าความรักความห่วงใย" เป็นต้น
 ทิพยประกันภัยรถยนต์

และไม่ว่าจะประสบกับปัญหาหรืออุปสรรคใดๆ ก็ตาม สิ่งที่บริษัทฯได้ทำอย่างต่อเนื่องเสมอมา คือ การช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ
กับโครงการ"ทิพยทำความดีไม่มีสิ้นสุด" โดยได้จัดกิจกรรมให้ครอบคลุมการช่วยเหลือสังคมทุกด้าน นอกจากนี้ยังได้จัดทำโครงการ "พัฒนาจิตสำนึกสาธารณะให้กับพนักงานในองค์กร และพัฒนาสถาบันครอบครัวให้ดำเนินชีวิตแบบพอเพียง มีคุณธรรม" ร่วมกับ
อีก 15 องค์กร โดยได้จัดตั้งคณะกรรมการแกนนำจิตอาสาในบริษัทฯ เพื่อเป็นแกนนำในการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ CSR อย่างยั่งยืนต่อไป


พ.ศ.2553
จากภาวะความรุนแรงทางการเมือง ที่ก่อให้เกิดการโจรกรรม และการก่อการร้าย ส่งผลให้สถานที่ราชการ และสถานที่สำคัญทางธุรกิจ เสียหายมากมาย ทำให้ประชาชนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการทำประกันภัยมากขึ้น บริษัทฯจึงได้พัฒนาการบริการ ควบคู่ไปกับการให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ประสบภัยต่างๆ

พัฒนาทางเลือกใหม่ในการบริการให้กับลูกค้ากับ KTB Shop Smart Pearl Card ความคุ้มครองที่แตกต่าง เมื่อถูกโจรกรรมเงินจากการกดตู้ ATM ของธนาคารกรงุ ไทย และการถกู โจรกรรมเงนิ ในบญั ชธี นาคาร และ Dhipaya Motor Add On ประกันภัยชดเชยผลประโยชน์จากอุบัติเหตุหรือการใช้รถยนต์ พร้อมทั้งขยายศักยภาพการบริการด้วยการเพิ่มสำนักงานสาขาอีก 5 แห่งคือ สาขาศูนย์ราชการ สาขาร้อยเอ็ด สาขานครศรีธรรมราช สาขาพระราม 2 และสาขาสมุทรปราการ

ช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน ด้วยการทำความดีไม่มีสิ้นสุด ไม่ว่าจะเป็นการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยน้ำท่วมครั้งใหญ่ของปี การให้กำลังใจคนกรุงเทพฯ จากสถานการณ์ความรุนแรงทางการเมือง ด้วยการแจกน้ำทิพย ให้กับประชาชน ที่มาร่วมทำบุญเมือง ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงวันหยุดเทศกาลเป็นประจำทุกปี

พ.ศ.2554
จากวิกฤตการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ในหลายพื้นที่ของประเทศไทย นำความสูญเสียและความทุกข์ยากมาสู่พี่น้องชาวไทยเป็นอย่างมาก แต่ในวิกฤตการณ์น้ำท่วม ก็ยังมีปรากฎการณ์แห่งน้ำใจ ที่หลั่งไหลสู่ผู้ประสบภัยอย่างไม่ขาดสาย ทิพยประกันภัยก็เป็นส่วนหนึ่งในน้ำใจ ที่อยู่เคียงข้างพี่น้องชาวไทยในการต่อสู้กับวิกฤตการณ์ครั้งนี้ ด้วยการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมทุกช่องทาง ที่จะสามารถช่วยได้ ไม่ว่าจะเป็นการลงพื้นที่ประสบภัยไปมอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นให้ผู้ประสบภัย และการรวมพลังน้ำใจของพนักงานจิตอาสาทิพยประกันภัย ในการทำกระสอบทราบป้องกันน้ำท่วม การจัดทำถุงยังชีพ การทำ EM Ball เพื่อบำบัดน้ำเสีย รวมทั้งการบริจาคเงินและสิ่งของต่างๆ อีกเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ ทางบริษัทฯ ยังได้ให้ความช่วยเหลือพนักงานที่ได้รับความเดือดร้อน ด้วยการช่วยเหลือในด้านต่างๆ ทั้งการช่วยขนย้ายอพยพจากพื้นที่เสี่ยงภัย ถุงยังชีพ และเงินช่วยเหลือในเบื้องต้นด้วย

การช่วยเหลือสังคม ถือเป็นภาระกิจหนึ่งของบริษัทฯ ควบคู่ไปการการพัฒนาการบริการอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้บริษัทฯ ได้พัฒนาการบริการด้านสินไหมรถยนต์ด้วยการเปิดตัวโครงการ "ทิพยจัดให้รถใช้ัระหว่างซ่อม" และ "TIP Smart Survey" นำเทคโนโลยีระบบ 3G มาใช้บนอุปกรณ์ Tablet ในการทำเคลมเป็นเจ้าแรก เป็นการบริการที่ทันสมัย รวดเร็ว และเพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้า พร้อมขยายศักยภาพการบริการด้วยการเปิดสำนักงานสาขาอยุธยา และสำนักงานสาขาเพชรบูรณ์

และอีกหนึ่งบทพิสูจน์ความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ด้วยรางวัลเกียรติยศจากสถาบันชั้นนำต่างๆ ของประเทศ ที่รับรองถึงคุณภาพในการบริหารงาน และคุณภาพในการบริการ ล่าสุดกับรางวัล "คณะกรรมการแห่งปี-ดีเลิศ" 2010/12 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association : IOD) รางวัล SET Awards ด้านการรายงานบรรษัทภิบาลดีเยี่ยม (Top Corporate Governance Report Award) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และยังได้รับการรับรองคุณภาพ ISO 9001:2008 ทุกระบบขององค์กรและทุกสาขาทั่วประเทศ จากบริษัท SGS (ประเทศไทย) จำกัด

พ.ศ.2555
จากความมุ่งมั่นสู่ความเป็นหนึ่งในด้านการบริการ บริษัทฯจึงได้จัดโครงการ ESQ (Excellent Service Quality) ที่สุดของการให้บริการ และคุณภาพอันดับหนึ่งของไทย เพื่อให้พนักงานทุกคนร่วมใจกันสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าด้วยการบริการที่มีประสิทธิภาพ

นอกจากการสร้างสรรค์งานบริการที่เป็นเลิศแล้ว บริษัทฯก็ยังคงรักษาคุณภาพการบริหารงานได้อย่างมั่นคง จนได้รับรางวัลเกียรติยศ "บริษัทประกันภัยดีเด่นครบวงจร" ประจำปี 2555 (Prime Minister&rsquos Insurance Awards) จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.) และรางวัล "Investors s Choice Award" จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ที่มอบให้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ที่ได้รับคะแนน 100% จากการประเมินผลการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี (AGM) ต่อเนื่อง 4 ปี (ปี พ.ศ. 2552- ปี พ.ศ. 2555)

เนื่องในปีมหามงคลธรรมาภิสมัย พุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ บริษัทฯจึงได้จัดโครงการ อุปสมทบหมู่ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา แด่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้า และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา และถวายเป็นพระกุศลคล้ายวันประสูติเจริญพระชันษา 99 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ที่วัดบวรนิเวศวิหาร

และในโอกาสที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ "FIFA Futsal World Cup 2012" บริษัทฯได้สนับสนุนโครงการ "รวมพลังใจ ฟุตซอลไทยสู้ฟุตซอลโลก" เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนคนไทยได้มีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันครั้งนี้ โดยมอบเงินรางวัลแห่งความสำเร็จ หลังฟุตซอลทีมชาติไทยก้าวผ่านเข้าสู่รอบ 2 ได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ และสนับสนุนการเปิดตัว"THAILAND FULSAL BUS" รถประจำทีมชาติฟุตซอลไทย ในการออกแบบตกแต่งเป็นสีธงชาติไทย แสดงถึงเอกลักษณ์ของความเป็นไทย ที่รวมใจเป็นหนึ่งเดียวเพื่อความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ในอนาคตของทีมชาติฟุตซอลไทย


พ.ศ.2556
เพื่อความเป็นหนึ่งในธุรกิจประกันวินาศภัยของไทย บริษัทฯจึงมุ่งมั่นในการขยายงาน เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่ลูกค้าและประชาชนได้อย่างทั่วถึงมากที่สุด บริษัทฯ ได้ร่วมกับองค์กรชั้นนำหลายแห่งในการเพิ่มช่องทางการทำประกันภัยได้แก่ บริษัทไปรษณีย์ จำกัดและ บมจ.ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) เป็นต้น

สำหรับการช่วยเหลือสังคมในปีนี้ บริษัทฯ ได้ร่วมกับ มูลนิธิเมาไม่ขับ จัดโครงการ "เมาไม่ขับ ทิพยขับให้" เพื่อรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ นับเป็นปีแรกที่เริ่มโครงการดังกล่าว และเปิดกว้างให้ทั้งประชาชนทั่วไป และลูกค้าที่ทำประกันกับทิพยประกันภัย เข้าร่วมโครงการฯ ได้ โดยเฉพาะผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จากสถานที่ดื่ม ไปส่งถึงบ้านฟรี ตั้งแต่วันที่ 11-17 เมษายน 2556 ตลอด 24 ชั่วโมงโดยเริ่มโครงการฯในเขตกรุงเทพมหานคร

นอกจากนี้ยังมีโครงการสำคัญในการส่งเสริมพระพุทธศาสนา คือโครงการ "ทิพยทั่วไทย ก้าวไกลทั่วโลก" เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 86 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เป็นการเผยแพร่พระบารมีขององค์พระแก้วมรกต นำสิริมงคลไปทั่วไทย และทั่วโลก ในรูปแบบของสื่อปฏิทิน พิมพ์ 3 ภาษา ไทย จีน อังกฤษ ที่ใช้เทคโนโลยีทันสมัย ได้อย่างวิจิตรงดงาม และโครงการ CSR ที่ได้ทำต่อเนื่องมาโดยตลอดหลายปี คือ โครงการมอบป้าย CSR ทิพยประกันภัย-ตำรวจ และในปีนี้ได้มีการมอบป้าย CSR ตำรวจภูธร ให้กับตำรวจภูธร ภาค 1 จำนวน 1,460 ป้ายทั่วประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่จะเดินทางไปยังสถานีตำรวจภูธรในจังหวัดต่างๆ

จากผลการดำเนินงานทั้งด้านการขยายงานประกันวินาศภัย ควบคู่ไปกับการริเริ่มและพัฒนาโครงการช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทฯ ได้รับรางวัล Thailand Professionals Award 2013 ในสาขา ที่สุดองค์กรประกันวินาศภัยแห่งปี จากสถาบัน International Association of Direct Selling Company (IADSC) และนิตยสาร Thailand Professionals ให้เป็นบริษัทประกันวินาศภัยที่มีผลประกอบการเติบโตอย่างต่อเนื่อง มั่นคง และยังมีการช่วยเหลือสังคมอย่างดีเยี่ยม


ประกันภัยรถยนต์

 

ประกันภัยรถยนต์


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น