วันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

เมืองไทย วิริยะคว้าประกันดีเด่นปี57 #ประกันภัยรถยนต์ #ต่อประกันรถยนต์ #ประกันรถเก๋ง

เมืองไทย วิริยะคว้าประกันดีเด่นปี57 #ประกันภัยรถยนต์ #ต่อประกันรถยนต์ #ประกันรถเก๋ง
เมืองไทย วิริยะคว้าประกันดีเด่นปี57 #ประกันภัยรถยนต์ #ต่อประกันรถยนต์ #ประกันรถเก๋ง

นายประเวช  องอาจสิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.) กล่าวว่า คปภ.ได้มอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร (Prime Minister’s Insurance Awards) ประจำปี 2557 แก่บริษัทประกันชีวิต และบริษัทประกันภัยที่มีการบริหารงานดีเด่นในปี 2556 เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นแรงจูงใจให้เกิดการพัฒนาการบริหารงานและการให้บริการแก่ประชาชน
ทั้งนี้ บริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่น ประจำปี 2556  ลำดับ 1 คือ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต   ลำดับที่ 2บริษัท ไทยประกันชีวิต ลำดับ 3  บริษัท เอ.ไอ.เอ
สำหรับ บริษัทประกันวินาศภัยหรือธุรกิจประกันภัยรถยนต์ที่มีการบริหารงานดีเด่น ประจำปี 2556 ลำดับที่ 1 บริษัท วิริยะประกันภัย  ลำดับที่ 2 บริษัท มิตซุยสุมิโตโมอินชัวรันส์   สาขาประเทศไทย  บริษัท สินมั่นคงประกันภัย  ลำดับที่ 3 บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ บริษัท ธนชาตประกันภัย
รางวัล บริษัทที่มีการพัฒนาดีเด่น ประจำปี 2556ได้แก่ บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต บริษัท อาคเนย์ประกัน บริษัท นำสินประกันภัย บริษัท ประกันคุ้มภัย  บริษัท สามัคคีประกันภัย 
บริษัทที่มีการส่งเสริมกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อประชาชนดีเด่น ประจำปี 2556 ได้แก่ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต 
บริษัท วิริยะประกันภัย บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส บริษัท เทสโก้เจอเนอรัล อินชัวร์รันส์ โปรคเกอร์
ม.ร.ว. ปรีดียาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การประกันภัยเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยสร้างหลักประกันความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนรวมถึงเป็นแหล่งระดมเงินทุนที่สำคัญในการพัฒนาตลาดทุนของประเทศ ปัจจุบันธุรกิจประกันภัยมีสินทรัพย์ลงทุนมากกว่า 2 ล้านล้านบาท มีเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงรวมทั้งสิ้น 5.15 แสนล้านบาทและมีสัดส่วนเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ อยู่ที่  5.67% นับว่าธุรกิจประกันภัยเป็นสถาบันการเงินประเภทหนึ่งที่ช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับสังคม และระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ
ดังนั้น การจัดพิธีมอบรางวัลดังกล่าว จึงถือเป็นการยกระดับอุตสาหกรรมประกันภัยไทยให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน ทั้งด้านความมั่นคงทางการเงิน และคุณภาพการให้บริการรวมไปถึงการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือจ่ายเงินผลประโยชน์ให้กับผู้เอาประกันภัยอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรมรวมถึงการนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้เป็นกรอบในการดำเนินงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องความโปร่งใส ความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบที่ให้สาธารณชนตรวจสอบได้ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้ธุรกิจประกันภัยไทยพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในการแข่งขันกับอุตสาหกรรมประกันภัยจากทุกประเทศทั่วโลก โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศอาเซียนซึ่งจะมีการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558

ประกันภัยรถยนต์


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น