วันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2558

ลิสต์เอกสารที่ควรเตรียมก่อนยื่นภาษี มีอะไรบ้างไปดูกัน #ประกันภัยรถยนต์ #ประกันรถเก๋ง #ต่อประกันรถยนต์

ลิสต์เอกสารที่ควรเตรียมก่อนยื่นภาษี มีอะไรบ้างไปดูกัน #ประกันภัยรถยนต์ #ประกันรถเก๋ง #ต่อประกันรถยนต์
ลิสต์เอกสารที่ควรเตรียมก่อนยื่นภาษี มีอะไรบ้างไปดูกัน #ประกันภัยรถยนต์ #ประกันรถเก๋ง #ต่อประกันรถยนต์

สวัสดีครับ 
ในช่วงเดือนนี้นับเป็นโค้งสุดท้ายของการยื่นภาษีแล้วนะครับ เพราะถ้าใครยังไม่ได้เริ่มรวบรวมเอกสารก็อาจจะต้องใช้เวลากันพอสมควรครับ ดังนั้นก็เผื่อเวลาไว้สักหน่อย กันเหนียวไว้ดีกว่านะครับ นับจากวันนี้ (11 มีนาคม 2556) ก็เหลือเวลาอีกประมาณ 20 วันเท่านั้นสำหรับการยื่นแบบภ.ง.ด. 90/91 นะครับ นั่นก็คือต้องยื่นภายในวันที่ 1 เมษายน 2556 และสามารถยื่นออนไลน์ได้ภายใน 9 เมษายน 2556 ครับ 
สำหรับเพื่อนผู้อ่านที่ยื่นภาษีไปแล้ว หรือกำลังเตรียมจะยื่น หรือยังไม่ได้เริ่มเตรียมก็ตาม วันนี้ผมมีลิสต์เอกสารที่ควรเตรียมให้พร้อมก่อนยื่นภาษีมาฝากครับ จะได้เป็นตัวช่วยให้เพื่อนผู้อ่านได้ตรวจทานดูให้แน่ใจว่าหากกรมสรรพากรเรียกตรวจเอกสาร เราจะได้มีให้อย่างครบถ้วนครับ 
เอกสารที่ควรเตรียมมีดังนี้ 
01. หนังสือรับรองเงินได้ทุกประเภท
-          รายได้ที่มาจากเงินเดือน [มาตรา 40(1)] สำหรับการยื่นประกอบ ภ.ง.ด.91
-          รายได้ที่มาจากเงินเดือนและ/หรือเงินได้อื่นๆ [มาตรา 40(1)-(8)] สำหรับการยื่นประกอบ ภ.ง.ด. 90 
02. หนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร
03. หนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภัย
-          ลดหย่อนได้ตามจริงสูงสุด 100,000 บาท โดยกรมธรรม์ต้องมีกำหนดเวลาตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป
-          หากมีการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนคืนทุกปี ต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของเบี้ยประกันรายปี
-          ประกันบำนาญสามารถลดหย่อนได้ตามจริง สูงสุดไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมินและไม่เกิน 200,000 บาท
04. หนังสือรับรองการหักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา (ล.ย. 03)
-          บิดามารดามีอายุ 60 ปีขึ้นไป และมีเงินได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี/คน
-          ลดหย่อนได้คนละ 30,000 บาท (ถ้าลดหย่อนได้ทั้งบิดาและมารดา ลดหย่อนได้สูงสุด 60,000) 
05. หนังสือรับรองค่าเบี้ยประกันสำหรับการประกันสุขภาพบิดามารดา
-          ไม่จำกัดอายุบิดามารดา แต่ต้องมีรายได้พึงประเมินไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี/คน
-          ลดหย่อนได้ตามจริงแต่สูงสุดไม่เกิน 15,000 บาทต่อคน 
06. หนังสือรับรองการหักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูคนพิการหรือคนทุพพลภาพ (ล.ย. 04)
-          ลดหย่อนเลี้ยงดูคนพิการได้คนละ 60,000 บาท ไม่จำกัดจำนวน
-          ผู้พิการต้องมีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมาย และมีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี
-          ส่วนผู้ทุพพลภาพต้องเป็นผู้ทุพพลภาพมาแล้วไม่น้อยกว่า 180 วันและมีใบรับรองแพทย์ที่ออกในปีภาษีที่ขอใช้สิทธิลดหย่อน
-          ผู้ใช้สิทธิลดหย่อนต้องมีหนังสือรับรองการเป็นผู้อุปการะเลี้ยงดูคนทุพพลภาพ (ล.ย. 40-1) 
Tax-MotorInsurance
07. หนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)
-          ต้องมียอดลงทุนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 3 ของรายได้ หรือไม่ต่ำกว่า 5,000 บาท
-          ต้องมียอดลงทุนไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้ และไม่เกิน 500,000 บาทเมื่อรวมกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนบำเหน็จบำนาญหรือกองทุนสงเคราห์ของหน่วยงานเอกชน
-          ซื้อกองทุนในปีภาษีใด ใช้ลดหย่อนปีภาษีนั้น 
08. หนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)
-          ต้องมียอดลงทุนไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้ และไม่เกิน 500,000 บาท 
09. ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมซื้อบ้าน
-          ลดหย่อนได้ตามจริง สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท 
10. ภาษีเงินได้ที่ได้รับยกเว้นจากการซื้อบ้านหลังแรก
-          บ้านหลังแรกที่โอนกรรมสิทธิ์ระหว่างวันที่ 21 กันยายน 2554 ถึง 31 ธันวาคม 2555
-          ได้รับยกเว้นไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าบ้าน สูงสุดไม่เกิน 500,000 และแบ่งละเว้น 5 ปี ปีละเท่าๆ กัน 
11. ใบเสร็จรับเงินบริจาคการกุศลสาธารณะ
-          ลดหย่อนได้ตามจริงเป็นจำนวนไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้สุทธิ
-          หากเป็นการบริจาคเพื่อการศึกษาสามารถลดหย่อนได้ 2 เท่าของเงินบริจาค 
12. ใบเสร็จรับเงินจากค่าใช้จ่ายซ่อมบ้าน ซ่อมรถ จากเหตุอุทกภัยปี 2554
-          ค่าซ่อมบ้าน ลดหย่อนได้ตามจริง สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท (รวมยอดค่าซ่อมปี 2554-2555 ได้)
-          ค่าซ่อมรถ ลดหย่อนได้ตามจริง สูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท (รวมยอดค่าซ่อมปี 2554-2555 ได้) 
Tax-MotorInsurance
นอกจากนี้ยังมีค่าลดหย่อนอื่นๆ เช่น ลดหย่อนคู่สมรส ลดหย่อนบุตร การเครดิตภาษีปันผล และหากปีที่ผ่านมามีการขายคืนหน่วยลงทุน RMF/LTF อย่าลืมกรอกใน ภ.ง.ด.90 ด้วยนะครับ 
หากใครที่จะต้องขอภาษีคืน ก็ควรรีบเตรียมเอกสาร รีบยื่น จะได้ภาษีคืนเร็วๆ ครับ ท้ายนี้หากใครมีคำถามเรื่องการลงทุนเพื่อลดหย่อนภาษี สามารถส่งคำถามมาปรึกษาทีม K-Expert ได้ที่ k-expert@kasikornbank.com หรือเข้าไปอ่านสาระดีๆ ด้านการเงินและการลงทุนได้ที่ www.askkbank.com/k-expert และสำหรับเพื่อนผู้อ่านที่ชอบการรับข่าวสารทาง Twitter ก็สามารถ follow @KBank_Expert เพื่อรับข่าวการเงินการลงทุนและเกร็ดน่ารู้ได้ทุกวัน

ที่มา : http://www.asnbroker.co.th 

MotorInsuranceไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น