วันอังคารที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2557

รู้จัก ประกันภัยรถยนต์ แบบล้วงลึก : ASN Broker #ต่อประกันรถยนต์ #ประกันรถเก๋งรู้จัก ประกันภัยรถยนต์ แบบล้วงลึก : ASN Broker #ต่อประกันรถยนต์ #ประกันรถเก๋งคุณคงเป็นอีกหนึ่งในผู้ใช้รถใช้ถนนในการเดินทางเป็นประจำ และสำหรับบางคนแล้วเวลาที่อยู่บนท้องถนนนั้นอาจจะมากกว่าเวลานอนเสียอีก ดังนั้น จึงปฏิเสธไม่ได้เลยว่าคุณต้องรับความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนมากเท่าไร...

ทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถรองรับกับความเสี่ยงนี้ได้ นั่นก็คือ การประกันภัยรถยนต์ ซึ่งเป็นการทำประกันภัยที่หลายๆ คนคุ้นเคยและรู้จักกันเป็นอย่างดี เนื่องจากประกันภัยเสมือนเป็นปัจจัยหลักอีกอย่างหนึ่งของผู้ที่มีรถทุกคนควรจะต้องมี นั่นอาจเป็นเพราะเราได้พบเห็นการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนที่มีอยู่ทุกวัน จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันไปแล้ว

จริงอยู่ว่าการทำประกันภัยรถยนต์คงไม่สามารถจะป้องกันจากอุบัติเหตุบนท้องถนนได้... แต่การทำประกันภัยรถยนต์ช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายจากความเสียหายที่เกิดขึ้นได้ และที่สำคัญจะให้คุณปลอดความกังวลใจ และอุ่นใจได้ว่า หากเกิดอุบัติเหตุขึ้นมา คุณจะมีผู้ช่วยจัดการกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น รวมทั้งจะได้รับการชดใช้ค่าเสียหายต่างๆ อีกด้วย

ประกันภัยรถยนต์แบ่งออกเป็น 2 แบบ ดังนี้ 
 1. ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (Compulsory Motor Insurance) หรือเรียกย่อๆ ว่าประกันภัยพรบ. ซึ่งรถยนต์ทุกคันต้องทำประกันภัยประเภทนี้ เนื่องจากถูกบังคับโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ประกันภัยประเภทนี้จะรับผิดชอบต่อความสูญเสียของชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของผู้ประสพภัยจากรถยนต์เท่านั้น ยกตัวอย่างให้เข้าใจง่ายๆ.....สมมุติว่าคุณขับรถไปชนคนที่กำลังเดินข้ามถนนได้รับบาดเจ็บ ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับนี้จะรับผิดชอบเฉพาะค่ารักษาพยาบาลของคนเดินถนนที่ได้รับบาดเจ็บเท่านั้น และจำกัดวงเงินไม่เกิน 50,000 บาท/คนด้วย ซึ่งจริงๆ แล้วอุบัติเหตุแต่ละครั้งอาจจะสร้างความเสียหายมากมายจนคุณคาดไม่ถึงก็ได้
 2. การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ (Voluntary Motor Insurance) ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจนี้จะรับผิดชอบต่อความเสียหายส่วนที่เกินจากความรับผิดชอบของประกันภัย รถยนต์ภาคบังคับนั่นเอง โดยประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครสามารถแบ่งออกได้เป็นประเภทต่างๆ ดังนี้ 
ตารางความคุ้มครอง ประกันภัยรถยนต์
 1. ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1
  ประกันภัยรถยนต์ประเภทนี้จะให้ความคุ้มครองแบบครบถ้วนที่สุด ทั้งค่าเสียหายที่เกิดขึ้นในอุบัติเหตุ ไม่ว่าจะเป็นความสูญเสีย/เสียหายต่อชีวิต อนามัย และ/หรือ ทรัพย์สิน ค่ารักษาพยาบาล ทั้งของฝ่ายผู้เอาประกันภัยและฝ่ายคู่กรณี
 2. ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2
  ประกันภัยประเภทนี้จะรับผิดชอบคุ้มครองค่าเสียหายในกรณีที่รถยนต์ของผู้เอาประกันภัยสูญหาย
  หรือเสียหายจากไฟไหม้ รวมถึงค่าเสียหายต่อชีวิต / ค่ารักษาพยาบาล และทรัพย์สินของ ฝ่ายคู่กรณีเท่านั้น
 3. ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3
  ประกันภัยรถยนต์ประเภทนี้จะรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นกับ ฝ่ายคู่กรณีเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายต่อชีวิต / ค่ารักษาพยาบาล และทรัพย์สิน
 4. ประกันภัยรถยนต์ประเภท 4
  ประกันภัยรถยนต์ประเภทนี้จะรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับ ทรัพย์สินของฝ่ายคู่กรณีเท่านั้น
 5. ประกันภัยรถยนต์ประเภท 5
  ประกันภัยรถยนต์ประเภทนี้จะชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นในอุบัติเหตุ ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายต่อชีวิต / ค่ารักษาพยาบาล และทรัพย์สินของทั้ง ฝ่ายผู้เอาประกันภัยและคู่กรณี ซึ่งดูแล้วจะคล้ายกับประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 แต่ข้อแตกต่างจะอยู่ตรงที่ ประกันภัยรถยนต์ประเภท 5 นี้จะรับผิดชอบค่าเสียหายในทรัพย์สินของผู้เอาประกัน  เฉพาะอุบัติเหตุที่มีสาเหต มาจากการชนกับยานพาหนะทางบกเท่านั้น   ยกตัวอย่างง่ายๆ ถ้าคุณขับรถไปชนกับต้นไม้ ประกันภัยรถยนต์ประเภท 5 นี้จะไม่ชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถยนต์ของคุณ เพราะต้นไม้ ไม่ใช่ ยานพาหนะทางบกนั่นเอง !!!
ปัจจุบันได้มีประกันภัยรถยนต์รูปแบบใหม่ๆ เกิดขึ้นมาในท้องตลาดมากมายหลายรูปแบบ ซึ่งให้ความคุ้มครองและมีเงื่อนไขต่างๆ ที่แตกต่างกันออกไป และที่แตกต่างจากการประกันภัยรถยนต์ประเภท 1, 2, 3, และ 4 ที่กล่าวมาข้างต้น จะถูกรวมเรียกว่าประกันภัยรถยนต์ประเภท 5 แต่ในท้องตลาดส่วนใหญ่จะนิยมเรียก ประกันภัยรถยนต์ประเภท 5 นี้ว่า ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2+ บ้าง...ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3+ บ้าง หรืออาจเป็นชื่อทางการตลาดอื่นๆ ซึ่งอาจสร้างความสับสนให้แก่หลายคน ทั้งนี้ จึงควรจะตรวจดูรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขที่ระบุในกรมธรรม์ให้ชัดเจน เพื่อรักษาผลประโยชน์ของเราเอง
วิธีเลือกซื้อประกันภัยรถยนต์
เนื่องจากประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจนั้นมีให้เลือกมากมายหลากหลายในท้องตลาดโดยขึ้นอยู่กับความต้องการส่วนบุคคล ซึ่งการเลือกประเภทของประกันภัยรถยนต์ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น อาจดูได้จากพฤติกรรมการขับขี่ของเราเอง การใช้งานของรถ อายุและสภาพรถ และที่สำคัญคืองบประมาณ และนอกจากการเราจะพิจารณาการให้ความคุ้มครองตาม ประเภทของประกันภัยรถยนต์แล้ว เราควรพิจารณารายละเอียดด้านอื่นๆ ดังนี้
จำนวนเงินเอาประกันภัยจำนวนเงินสูงสุดที่บริษัทประกันจะจ่ายให้ตามความคุ้มครองด้านต่างๆที่กล่าวไว้ข้างต้น เช่น ความเสียหายต่อตัวรถที่เอาประกันเนื่องจากการชนไม่เกิน 600,000 บาทต่อครั้ง หรือ ความเสียหายของต่อชีวิต ร่างกาย อนามัยและ ทรัพย์สินของบุคคลภายนอกไม่เกิน 5,000,000 ต่อครั้ง เป็นต้น
เบี้ยประกันภัยจำนวนเงินที่ต้องจ่ายให้บริษัทประกันภัยเพื่อแลกกับความคุ้มครองที่จะได้รับ คิดเป็นต่อปี มากน้อยขึ้นอยู่กับประเภทของประกันภัย  ความคุ้มครอง  และทุนประกันของตัวรถที่เอาประกัน
การระบุผู้ขับขี่
เป็นปัจจัยอีกตัวที่กำหนดเบี้ยประกัน การระบุชื่อผู้ขับขี่จะลดเบี้ยประกันลงได้บ้าง ในกรณีที่เกิดเหตุโดยผู้ขับขี่ที่ไม่ใช่บุคคลตามที่ได้ระบุชื่อไว้กรมธรรม์ก็ยังคงให้ความคุ้มครอง เพียงแต่ผู้เอาประกันภัย จะต้องรับผิดชอบเองสำหรับความเสียหายส่วนแรก
Excess หรือ Deductible
คือความเสียหายส่วนแรกที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบเอง ในแต่ละครั้งที่เกิดความเสียหายเป็นเงื่อนไขที่มีระบุอยู่ในหน้าตารางกรมธรรม์ โดยจำนวนเงินที่ต้องจ่ายจะแตกต่างไปตามสาเหตุ เช่น 2,000 บาท  จากการชนที่ไม่สามารถแจ้งคู่กรณีได้ หรือ 6,000 บาท สำหรับกรณีที่ผู้ขับขี่ในขณะเกิดเหตุมิใช่ชื่อที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์กรณีเป็นกรมธรรม ์แบบระบุผู้ขับขี่ เป็นต้น
ส่วนลดประวัติดี
ส่วนลดนี้จะปรับขึ้นลงได้ขึ้นอยู่กับประวัติของรถที่เอาประกัน ว่าเคยมีการเรียกร้องค่าเสียหาย หรือไม่ เท่าใด ปกติจะได้รับอยู่ที่ 20%-50%
บริษัทประกันภัย
การเลือกบริษัทประกันภัย อาจดูจากปัจจัยดังต่อไปนี้
 • ความมั่นคงและฐานะการเงินของบริษัทประกันภัย
 • ชื่อเสียงของบริษัท
 • การให้บริการของพนักงาน
 • ความยากง่ายในการเรียกร้อง
 • เครือข่ายของอู่ที่จัดไว้บริการ
 • อื่นๆ
ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้ว จะหาข้อมูลเหล่านี้ได้จากสื่อต่างๆ รวมถึงคนรู้จัก เพื่อมั่นใจได้ว่าบริษัทประกันภัยที่เลือกไว้มีความมั่นคง น่าเชื่อถือ และไว้วางใจได้ในกรณีที่เกิดการเคลม  การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน และการบริการ
 
ขอขอบคุณข้อมูลโดย http://www.bangkokinsurance.com/insurance/car-insurance-motor-page01_th.html
เผยแพร่เพิ่มโดย Asn Broker
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง Asn Broker Blog ,Asn Broker Blogspot , Asn Broker Exteen , Asn Broker Wikidot , Asn Broker on Wordpress , Asn Broker Journal Blog
ดูรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ Asn Broker?Campaign
 
ประกันภัยรถยนต์,ประกันรถยนต์,ประกันชั้น1,โบรกเกอร์,ประกันชั้น2,ประกันชั้น2พลัส,ประกันชั้น3,ประกันชั้น3พลัส,ต่อประกันรถยนต์,broker,ประกันรถเก๋ง,ประกันรถกระบะ,ประกันรถยนต์ชั้น1,ชั้น2พลัส,3พลัส,บริษัทประกันภัยรถยนต์,ประกันรถกะบะ,พรบ.รถยนต์
 
 ประกันภัยรถยนต์,ประกันรถยนต์,ประกันรถยนต์ ชั้น1, ชั้น2พลัส, 3พลัส พรบ. ต่อประกันรถยนต์ จากบริษัท ประกันภัยรถยนต์ ชั้นนำ โดย ASN Broker นายหน้าประกันรถยนต์ ออนไลน์อันดับ 1 ประกันภัยรถยนต์, ประกันรถยนต์ ,ประกันชั้น1, โบรกเกอร์, ประกันชั้น2,ประกันชั้น2พลัส, ประกันชั้น3,ประกันชั้น3พลัส, ต่อประกันรถยนต์, broker,ประกันรถเก๋ง,ประกันรถกระบะ, ประกันรถยนต์ชั้น1,ชั้น2พลัส,3พลัส,บริษัทประกันภัยรถยนต์,ประกันรถกะบะ,พรบ.รถยนต์,โปรโมชั่น รถยนต์,ประกันภัย ชั้น 1,พ ร บ รถยนต์,ราคา ประกัน ชั้น 1 ,เบี้ยประกันภัยรถยนต์,โปรโมชั่นรถ,ประกัน ชั้น1 ราคา,เมื่องไทย ประกันภัย รถยนต์,ประกันภัย ชั้น 3,เช็คเบี้ยประกันภัย รถยนต์
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น