วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2558

กรมการขนส่งทางบก เตือน!!! ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะใช้ใบนามบุคคล เร่งเปลี่ยนก่อนโดนยึดใบ

กรมการขนส่งทางบก เตือน!!! ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะใช้ใบนามบุคคล เร่งเปลี่ยนก่อนโดนยึดใบ
กรมการขนส่งทางบก เตือน!!! ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะใช้ใบนามบุคคล เร่งเปลี่ยนก่อนโดนยึดใบ

กรมการขนส่งทางบก เตือน!!! ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะที่ขอผ่อนผันใช้ ใบอนุญาตขับรถจัก รยานยนต์ส่วนบุคคลเป็นหลักฐานในการจดทะเบียน รถจักรยานยนต์สาธารณะ (ป้ายเหลือง) ให้เร่งน าใบขับขี่สาธารณะตัวจริงมาแสดงต่อ เจ้าหน้าที่ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2558 หากพ้นก าหนดระยะเวลาดังกล่าวจะถูกเพิก ถอนทะเบียนรถจักรยานยนต์สาธารณะ (ป้ายเหลือง) ทันที!!!

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า เพื่อเร่งรัดการจัดระเบียบรถจักรยานยนต์สาธารณะ ในเขตกรุงเทพมหานครให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ กรมการขนส่งทางบกได้ผ่อนผันให้ผู้ขับขี่ที่ยังไม่มีใบอนุญาต ขับรถจักรยานยนต์สาธารณะสามารถใช้ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลเป็นหลักฐานทดแทนในการจดทะเบียน รถจักรยานยนต์สาธารณะ (ป้ายเหลือง) เป็นกรณีพิเศษ เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ขับขี่ที่ยังไม่มีใบอนุญาต ขับรถจักรยานยนต์สาธารณะให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และเมื่อได้รับใบอนุญาต ขับรถจักรยานยนต์สาธารณะแล้วให้ด าเนินการแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อแก้ไขข้อมูลภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2558 มิฉะนั้น จะถูกเพิกถอนทะเบียนรถป้ายเหลือง หากปัจจุบันพบว่ามีผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะในเขตกรุงเทพมหานคร (50 เขต) ที่ขอผ่อนผันใช้ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลยื่นเป็นหลักฐานทดแทนในการจดทะเบียนป้ายเหลืองและ ยังไม่ได้น าใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะตัวจริงมาแสดงมีจ านวน 5,809 ราย จึงขอให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ สาธารณะที่ท าเรื่องขอผ่อนผันไว้ให้เร่งด าเนินการน าใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะตัวจริงมาแสดงต่อ กรมการขนส่งทางบกและส านักงานขนส่งกรุงเทพมหานครในพื้นที่ที่วินตั้งอยู่ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ซึ่งหากพ้น ระยะเวลาดังกล่าวแล้ว กรมการขนส่งทางบกจะด าเนินการเพิกถอนทะเบียนรถจักรยานยนต์สาธารณะที่เคยได้รับ อนุญาตแล้วทันที

นายสนิท กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมการขนส่งทางบกด าเนินการจัดระเบียบรถจักรยานยนต์สาธารณะในเขต กรุงเทพมหานครตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และเริ่มบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายกับผู้ฝ่าฝืน กระท าความผิดอย่างเข้มงวด ซึ่งก าหนดให้ผู้ขับรถ เสื้อวิน บัตรประจ าตัว และรถจักรยานยนต์รับจ้างทุกคันจะต้องถูกต้อง ตามกฎหมายและข้อมูลที่ปรากฏต้องถูกต้องตรงกัน โดยขอความร่วมมือประชาชนเลือกใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะ ที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเพื่อความปลอดภัย เนื่องจากผู้ขับรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ถูกต้องจะได้รับการอบรม เกี่ยวกับกฎจราจร มารยาทการขับรถ และผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรจากส านักงานต ารวจแห่งชาติก่อนได้รับ ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ ส าหรับรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ถูกต้องตามกฎหมายจะสังเกตได้จากแผ่น ป้ายทะเบียนรถซึ่งต้องเป็นสีเหลืองและเสื้อวินพร้อมบัตรติดเสื้อแบบใหม่ หากพบเห็นการฝ่าฝืน เอาเปรียบผู้โดยสาร หรือพบรถจักรยานยนต์ไม่ปลอดภัย สามารถจดรายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับวัน เวลา สถานที่เกิดเหตุ หมายเลขทะเบียนรถ เพื่อแจ้งเบาะแสได้ที่ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องเรียน สายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือสอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมที่ ส านักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5 อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวในที่สุด
ที่มา http://www.dlt.go.th/th/attachments/plan48-51/5087_Pr-Press%20New%203%208%20October%202015.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น