วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ขนส่งลงโทษหนัก!!! พักใช้และเพิกถอนใบอนุญาตผู้ขับรถสาธารณะกระทำความผิดซ้ำซาก #เรื่องเล่าเช้านี้ #เช้าข่าวชัดโซเชียล

ขนส่งลงโทษหนัก!!! พักใช้และเพิกถอนใบอนุญาตผู้ขับรถสาธารณะกระทำความผิดซ้ำซาก #เรื่องเล่าเช้านี้ #เช้าข่าวชัดโซเชียล
ขนส่งลงโทษหนัก!!! พักใช้และเพิกถอนใบอนุญาตผู้ขับรถสาธารณะกระทำความผิดซ้ำซาก #เรื่องเล่าเช้านี้ #เช้าข่าวชัดโซเชียล

กรมการขนส่งทางบก ลงโทษหนัก!!! พักใช้และเพิกถอนใบอนุญาตขับรถของผู้ขับรถสาธารณะ กระทำความผิดซ้้าซาก 
เพียงเดือนแรกของปีงบประมาณ 2559 (เดือนตุลาคม 2558) พักใช้ ใบอนุญาตรถแท็กซี่ผิดซ้้าซากแล้ว 10 ราย พร้อมเผย!!!
ตั้งแต่เริ่มบังคับใช้มาตรการ พักใช้ ใบอนุญาตแล้ว 239 ราย เพิกถอน 2 ราย หากประชาชนพบเห็นการกระท้าความผิดหรือพบ
รถโดยสารสาธารณะไม่ปลอดภัยร้องเรียน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง นายสนิท พรหมวงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบก

เปิดเผยถึงผลดำเนินการพักใช้และเพิกถอนใบอนุญาตขับรถยนต์ และใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ผู้ขับรถโดยสารสาธารณะที่กระท าความผิดซ้ า
ในเดือนแรกของปีงบประมาณ 2559 (เดือน ตุลาคม 2558) ตรวจพบผู้ขับรถโดยสารสาธารณะกระท้าความผิดซ้้า
และสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับรถแล้ว จ้านวน 10 ราย เป็นรถแท็กซี่ทั้งหมด ประกอบด้วย ความผิดฐานปฏิเสธการรับจ้างผู้โดยสารจำนวน 6 ราย
ไม่ส่งผู้โดยสารตามสถานที่ที่ได้ตกลง กันไว้จำนวน 2 ราย ไม่ใช้มาตรค่าโดยสาร จำนวน 1 ราย และแสดงกิริยา

ไม่สมควรอีกจำนวน 1 ราย นอกจากนี้ นับตั้งแต่เริ่มใช้ มาตรการลงโทษพักใช้และเพิกถอนใบอนุญาตผู้กระท้าผิดซ้้าซาก
(1 เมษายน 2557 – 31 ตุลาคม 2558) กรมการขนส่ง ทางบกได้สั่งเพิกถอนใบอนุญาตผู้ขับรถแท็กซี่ที่มีพฤติกรรม
ลามกอนาจารแล้วจ้านวน 2 ราย และสั่งพักใช้ใบอนุญาตจ้านวน ทั้งสิ้น 239 ราย เป็นรถตู้กระท้าผิดฐานใช้รถ
ไม่ตรงตามประเภทจ้านวน 19 ราย นอกนั้นเป็นรถแท็กซี่จ้านวน 220 ราย ประกอบด้วย ความผิดฐานปฏิเสธการรับจ้างผู้โดยสาร
จำนวน 166 ราย รองลงมา ไม่ใช้มาตรค่าโดยสาร จ านวน 28 ราย ไม่ส่งผู้โดยสารตามสถานที่ที่ได้ตกลงกันไว้จ านวน 16 ราย

เก็บค่าโดยสารเกินอัตราที่ทางราชการก าหนด จ านวน 4 ราย กระท า การอันควรขายหน้า จ านวน 4 ราย
แสดงกิริยาไม่สมควร จ านวน 2 ราย โดยกรมการขนส่งทางบกได้จัดเก็บประวัติการกระท า ความผิดของผู้ขับรถ
โดยสารสาธารณะทุกรายไว้ที่ศูนย์ประวัติผู้ขับรถสาธารณะของกรมการขนส่งทางบก เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ
ตรวจสอบและติดตามการแก้ไขปรับปรุงพฤติกรรมการให้บริการ และยังได้ส่งตัวผู้กระท าผิดเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับกฎหมาย
ระเบียบต่างๆ ของทางราชการ รวมถึงการสร้างจิตส านึกการให้บริการที่ดี เพื่อมุ่งหวังให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทาง

ที่ดีอย่างยั่งยืน นายสนิท กล่าวเพิ่มเติมว่า การบังคับใช้มาตรการลงโทษพักใช้และเพิกถอนใบอนุญาตขับรถของผู้กระทำผิดซ้ำซากอย่าง
จริงจัง เป็นหนึ่งในมาตรการควบคุมพฤติกรรมการให้บริการของผู้ขับรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท ซึ่งจะท าให้ประชาชนได้รับ
บริการสาธารณะที่มีความสะดวกและมีความปลอดภัยในการเดินทาง โดยได้แบ่งฐานความผิดออกเป็น 2 กลุ่ม ความผิดทั่วไป
เช่น ไม่ใช้มาตรค่าโดยสาร ปฏิเสธไม่รับผู้โดยสาร แสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพ และไม่ส่งผู้โดยสารตามที่ได้ตกลงกันไว้
หากพบการ กระท าความผิดครั้งแรก ปรับไม่เกิน 1,000 บาท และส่งตัวเข้ารับการอบรมสร้างจิตสำนึกการให้บริการ
ที่ดีความผิดซ้ำครั้งที่ 2 ปรับสูงสุด 1,000 บาท พักใช้ใบอนุญาตขับรถ 1-3 เดือน และความผิดซ้ำครั้งที่ 3 ปรับสูงสุด

และพักใช้ใบอนุญาตขับรถ นาน 6 เดือน ทั้งนี้ หากกระท้าผิดซ้้าภายในระยะเวลา 1 เดือนนับจากกระท้าความผิดครั้งแรก
พิจารณาเพิกถอนใบอนุญาต ขับรถทันที และส้าหรับกลุ่มความผิดร้ายแรงหรือส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย
เช่น การขู่กรรโชก การใช้สารเสพติด หรือ มีพฤติกรรมลามกอนาจาร มีสิทธิ์ถูกพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตขับรถทันที
เพื่อรักษาระเบียบและสร้างมาตรฐานการ ให้บริการด้วยรถโดยสารสาธารณะให้มีคุณภาพต่อไป อธิบดีกรมการขนส่งทางบก 
กล่าวในที่สุด

ASN Broker (ประกันภัยรถยนต์) หวังว่ามาตรการนี้ จะช่วย ยกระดับ การขนส่งขั้นพื้นฐานของไทย ให้ดียิ่งขึ้น
ไม่ว่าจะเป็นรถโดยสารประจำทาง รถแท๊กซี่ หรือระบบขนส่งในรูปแบบอื่นๆครับ

ทีมา กรม ขนส่งทางบก http://goo.gl/VMK1PB

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น